Saýlananlar:
Täze Ýazylanlar
E-SAPAK telefon-suwa-gacdy-300x137
Telefonyňyz suwa gaçsa näme etmeli?!…

Bu ýag­daý­da gi­jik­dir­män il­ki bi­len onuň ak­ku­mul­ýa­to­ry­ny (ba­ta­re­ýa­sy­ny) aýyr­ma­ly. Se­bä­bi çyg­ly­lyk te­le­fo­ny­my­zyň için­dä­ki gur­luş­la­ryň ut­gaş­ma­gy­na ge­tir­ýär. Bu bol­sa ola­ra dü­zet­me­siz de­re­je­de zy­ýan ýe­ti­rip…  dowamy>>

HARDWARE tilsimat-tehnologiya
Mikroprosessoryň taryhy

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan…  dowamy>>

DÜRLI ULGAMLAR Internet-3
In­ter­net ha­kyn­da nä­me­le­ri bil­ýä­ris?…

Me­ge­rem, hä­zir­ki wagt­da In­ter­net ha­kyn­da bil­me­ýän ýok­dur. Dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça ada­myň In­ter­ne­ti te­le­wi­zor­dan has köp ulan­ýan­dy­gy hiç ki­mi ge­ňir­gen­dir­me­se ge­rek. In­ter­ne­tiň ýola goýulmagy bi­len…  dowamy>>

E-SAPAK malware
Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi.

Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi. 1.Malware näme? Malware iňlisçe (malicious software) ýagny “erbet niýetli programma” gysgaça aýdylyşy. Bu bolsa aslynda kompýuterimize…  dowamy>>

E-SAPAK noutbuk-batarey
Noutbukda batareýiň çalt çökýärmi? Ine käbir tilsimler…

Hemmelere mälim bolşy ýaly batareýiň çalt çökmegi hem telefonlarda, hem noutbuklarymyzda uly problema. Bir ýere syýahata çykanyňyzda 10 minut hem bolsa kopýuterimizi köp…  dowamy>>

E-SAPAK hacker-tm
Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?

Şähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar…  dowamy>>

BLOGGER 60-sekuntda-nameler-bolyar-300x268
60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

MEDISINA TEHNOLOGIÝA medisina-ekspert-300x231
Medisina ekspert ulgamy – II.Bölüm

Häzirki zaman medisina ekspert ulgamlarna syn Burun dykylma dümewi bilen baglanyşykly LOR – keselleriniň oblastynda medisina ekspert ulgamy [5] Ekspert ulgamyny taslamak üçin…  dowamy>>