AWTOULAG
Dünýäde iň ýyndam kabrieoleti Ženewada görkezerler

Ženewanyň awtosalonynda 2010-ýylyň 2-nji martynda ilkinji gezek kabriolet Bentley Continental Supersports görkezerler. Britan markanyň belleýşi ýaly, bu kabriolet Bentleý awtolaryň içinde iň ýyndam…  dowamy>>

AWTOULAG
Nýurinberg trassasynda BMW M3 Сoupe we Audi S3 polisýa maşynlaryna gabat geldiler

Germaniýanyň atly Nýurenberg trassasynda hemişe täzeliklere taýýyn bolmaly. Awtodroma ýygy-ýygydan synag geçirmek üçin nikaplanan täze awtoulaglar gatnýarlar, test-draýw geçirýänler, käwagt hem ýönekeý däl…  dowamy>>

BILIM
Bir tar saçdan, ilkinji adamyn suraty

Bilim we tehnologiýa ýekeje tar saçdan, kompýuteriň üsti bilen adamyn suratyny çykaryp bilýär. Kopenhag Uniwersitetiniň alymlary, Greenlandde tapylan 4 müň ýyllyk adam  saçynyň…  dowamy>>

SAÝLANAN
Zarýadsyz işleýän telefon

Dünýäde öýjükli telefonlary öndürmekde iň uly kompaniýasy bolan Nokia, batareýa şeýle hem zarýad bermegiň derdini ýok etmek üçin deregine täsin bir telefon döretdiler….  dowamy>>

SAÝLANAN
Bi­ler­men­ler “iPad”-y tan­kyt ed­ýär­ler

“App­le” şe­re­ke­ti­niň tä­ze önü­mi “iPad-da” ka­me­ra­nyň hem-de “USB” teh­no­lo­gi­ýa­sy­nyň bol­maz­ly­gy we “Flash Player” prog­ram­ma­sy­ny iş­le­dip bil­mez­li­gi bi­ler­men­ler ta­ra­pyn­dan tan­kyt­lan­ýar. “App­le” şe­re­ke­ti­niň muş­dak­la­ry ta­ra­pyn­dan…  dowamy>>

AWTOULAG
“Toyo­ta” aw­tou­lag­la­ry ga­raň­ky­dan “gork­maz”…

“Toyo­ta” şe­re­ke­ti­niň bi­ler­men­le­ri sü­rü­ji­le­re ýo­ka­ry tiz­lik­li şa­ýol­la­ryň ga­raň­ky ýer­le­ri­ni aň­sat­lyk bi­len geç­mä­ge ýar­dam ber­jek tä­ze gi­je­gö­rüş ul­ga­my­nyň üs­tün­de iş­le­ýär­ler. Hä­zir­ki wagt­da bu ul­ga­myň…  dowamy>>

GURLUŞYK
“Nanosement”

Orsýetiň “Obninsk” gazetiniň beren maglumatyna görä, Kaluganyň nanosenagat merkezinde işleýän tehniki ylymlarynyň kandidaty Igor Şkarupanyň ýolbaşçylygyndaky topar nanosementi oýlap tapdy. Täze sement tiz…  dowamy>>

PC KOMPÝUTER
Geýilýän syçanjyk

Günüň dowamynda kompýuteriň başynda 2-3 sagatdan köp geçirýän adamlaryň eli agyrmaga başlaýar. Munuň ilkinji sebäbi bolsa ulanylýan adaty syçanjyk bolup durýar. Bu meseläni…  dowamy>>