E-SAPAK
TB Basic maksatnamasynyň penjiresi. Esasy menýusy.

TB Basic maksatnamasy işe girzilenden mahaly ekeranda onoň penjiresi peýda bolýar. TB Basic ýokarsynda esasy menýusy ýerleşdirlen. TB Basic-iň menýusynyň bölümleri birnaçe buýruklardan…  dowamy>>

E-SAPAK
Iş stoly gurnamak

Windowsda  iş  stolyň  giňişligini  gurnamaga giňden mümkinçiligi bar,  kompýuteriň gurşap alýan töweregini gurnamak barada aýdanymyzda ulanyjylar öz islegine görä gurnap bilýär.  Şeýle hem …  dowamy>>

E-SAPAK
Bütindünýä kerebi, faýyllar arhiwleri

Bütindünýä kerebi diýmek iňlisçe ýazylan World Wide Web, gysgaçasy WWW ýa-da Web sözleriň türkmençesidir hem-de Internetde peýdalanylýan maglumatlara girmegiň sistemasydyr. Internetden peýdalanyjy tekstler,…  dowamy>>

Begenç Ýazow
“Windows 7”-ni nädip gurmaly? (Suratly)

Microsoft kompaniýasynyň öndüren, şahsy kompýuterleriň dolandyryş sistemasynyň iň soňky görnüşi bolan “Windows 7”, özüniň ulanylyşynyň aňsatlygy we görnüşiniň ykjamlygy bilen tapawutlanýar. Windows 7-ni…  dowamy>>

E-SAPAK
Hackerler we görnüşleri

Hacktivist – Haktiwistler esasy öz dogry hasap etýän düsünjeleri ugruna internet sahypalary hackleýän we bas sahypalaryna öz duýduruslaryny ýerlesdirýänler. Meselem Türkmenistan hakynda erbet…  dowamy>>

AWTOULAG
Awtoulagyň ­ser­gin­le­di­ji­si­ni­ ulan­mak

“Bosch­Car­Service”­ şe­re­ke­ti­niň­ Tür­ki­ýe­dä­ki­ şaham­ça­sy­nyň­ baş­ly­gy­ Ha­kan­ Genç­ “Za­man”­ gaze­ti­ne­ be­ren­ be­ýa­na­tyn­da­ aw­tou­lag­da­ky­ ser­gin­le­di­ji­ni­ dog­ry­ ulan­mak­ ba­ra­da­ kä­bir­ mas­la­hat­lar­ ber­di: 1)He­re­ket­len­di­ri­ji gy­zyp­ ýe­tiş­mäň­kä­ ser­gin­ledi­ji­…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – II

Siz pikir hem edýän dälsiňiz, siz kompýuteriňizi elektrik toguna ýagny elektrik çeşmesine ötüreniňizde we soň ony işe goýbereniňizde bir kiçijik mikroshema öz işine…  dowamy>>

E-SAPAK
Html sapak-1

Salam gadyrly dostlarym. Bugün men size HTML dersini bermäne başlajak. HTML bir programmanyň (Programing language) dili däldir. HTMLbiziň browserimiziň ulanýan aňsat kodlama Markup…  dowamy>>