INTERNET
Dünyanin ilkinji internet sahypalary.

Dünyanin ilki bilen gurulan web sahypasy Symbolics.com 15 mart 2011 26 yaşyna girdi. Beyleki açylşyna göra ilkinji 100 giren web sahypalary: 1. 15-Mar-1985 SYMBOLICS.COM…  dowamy>>

E-SAPAK
Ýerli torlaryň topologýalary

Ýerli torda kompýuterleri özara birikdirmegiň umumy shemasyna toruň topologiýasy diýilýär. Toruň topologiýasy, onuň ygtybarlygyny, iş öndirjiligini, nyrhyny, goragyny we ş.m. görkezjiler kesgitleýärler. Ýerli…  dowamy>>

PC KOMPÝUTER
Kompýuter programmalaryndan in gowularyndan saýlama

Islendik kompýuter ulanyjysyň gyzyklanýan we ilseýän zady programmalaryň (software) iň gowusynda işlemekdir. Geliň men size şolardan iň 5 gowusy (top 10) barada gysgaja maglumatlar bereýin.

1. Antivirus: 2011 ýylyň saýlawlaryna we barlaglaryna göra iň güýçli, in köp virus görnüşlerine garşy goranyşy bolan antiwus programmasy, BitDefender Antivirus Pro 2011. Bu programma esasan täsinligi kompýuteriňizde ähli ýerde öz barlag kömegini ýerine ýetirýär. Programma öz görnüşinde örän sada ulanyşa berilipdir, hiç hili agyr programmalaşdyrma bilmeklik zerur däl. Özüňize almak isleseňiz TRIAL görnüşi bar we doly görnüşi 39$ dan bahasy başlaýar.

E-SAPAK
Power Point programmasyna giriş

Ylym bilmek ýolunyň çürbaşydyr, kämilligidir. Ylym diňe iliňkini almak däl, özýňkini hem aýan etmekdir. Ylym bilmekligiň göni durmuşa çykýan, bilmekligiň durmuş bilen ýüzbe-ýüz boýan pursatydyr. Hormatly Prezidentimiz “güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidirs” diýen sözlerinden ugur alyp bize diňe okamak galýar. Hormatly Prazidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdymyzyň ähli pudaklarynda uly-uly üstunlikler gazanylýar. Şol sanda bilim ulgamynda örän uly ösüşler , özgerişler amala aşyrylýar.

INTERNET
WWW brauzeri bilen işlemek

WWW müşderi maksatnamasyny Web-brauzer diýip atlandyrylýar.Şeýle maksatnamalaryň biri  hem Internet  Explorer  maksatnamasydyr. Web brauzerler  Internetiň maglumatlar çeşmesine peýdalanyjylaryň ýüzlenip bilmegini üpjün edýärler .Peýdalanyjy …  dowamy>>