E-SAPAK
Kompýuter wirusy we goranmagyň ýollary

Kompýuter wirusy –  özüniň  tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz  işleri edýän programmadyr.  Ilkinji…  dowamy>>

E-SAPAK
Dr.Web – Wirusa garşy göreş

Göz öňünde tutmaly Töwekgelçiligiň faktorlary Wiruslar kompýutere dürli ýollar arkaly düşüp bilýärle, meselem global ulgamy arkaly, disketalary we fleşkalary ullanmak arkaly. Wiruslaryň kompýutere…  dowamy>>

Azat Rahmanow
E-Pub näme? Elektroniki kitap okamada täze döwür başlaýar

E-PUB iňlis dilinde “E-Book Publish” – Elekronik Kitap Neşiri manysynda ulanylýar. Bilişimiz ýaly köpümizde akylly telefonlar ýada planşetler bar. Gynansakda käbirlerimiz bu enjamlary…  dowamy>>

BILIM
Dünýäniň iň gowy 15 kitaphanasy

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we…  dowamy>>

Azat Rahmanow
Siziň üçin topladym: Iň gowy 5 sany Bulut Saklama Serwisi (Cloud Storage)

Internet ulanyjylaryna birnäçe aňsatlyk we tehniki ýetmezçilikleri ýeňip geçjek Bulut Saklama Serwisleri (Cloud Storage Services) 2011-nji ýylda durmuşymyza girdi. Bulut Saklama Serwisi (BSS)…  dowamy>>

AWTOULAG
At güý­ji – Hereketlendirijiniň kuwwatlylygy

At güý­ji – kuw­wat­ly­lyk bir­li­gi. Dün­ýä­de “at güý­ji” at­lan­dy­ryl­ýan bir­nä­çe öl­çeg bir­li­gi bar. Bi­ziň ýurt­la­ry­myz­da, adat­ça, at güý­ji diý­len­de, tak­my­nan 735,5 watta ba­ra­bar…  dowamy>>

Azat Rahmanow
Tehnologiýa barada iň köp ulanýan gysgaltma sözlerimiz

Tehologiýa hakynda birzatlar okanymyzda ýada eşidenimizde birnäçe adalgalar ýada gysgaltma sözlere gabat gelýäris. Bulardan has köp ulanylýan birnäçesini bu ýerde hormatly okyjylarymyzyň dykgatyna…  dowamy>>