E-SAPAK
Telefonyňyz suwa gaçsa näme etmeli?!…

Bu ýag­daý­da gi­jik­dir­män il­ki bi­len onuň ak­ku­mul­ýa­to­ry­ny (ba­ta­re­ýa­sy­ny) aýyr­ma­ly. Se­bä­bi çyg­ly­lyk te­le­fo­ny­my­zyň için­dä­ki gur­luş­la­ryň ut­gaş­ma­gy­na ge­tir­ýär. Bu bol­sa ola­ra dü­zet­me­siz de­re­je­de zy­ýan ýe­ti­rip…  dowamy>>

HARDWARE
Mikroprosessoryň taryhy

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan…  dowamy>>

DÜRLI ULGAMLAR
In­ter­net ha­kyn­da nä­me­le­ri bil­ýä­ris?…

Me­ge­rem, hä­zir­ki wagt­da In­ter­net ha­kyn­da bil­me­ýän ýok­dur. Dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça ada­myň In­ter­ne­ti te­le­wi­zor­dan has köp ulan­ýan­dy­gy hiç ki­mi ge­ňir­gen­dir­me­se ge­rek. In­ter­ne­tiň ýola goýulmagy bi­len…  dowamy>>

E-SAPAK
Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi.

Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi. 1.Malware näme? Malware iňlisçe (malicious software) ýagny “erbet niýetli programma” gysgaça aýdylyşy. Bu bolsa aslynda kompýuterimize…  dowamy>>

E-SAPAK
Noutbukda batareýiň çalt çökýärmi? Ine käbir tilsimler…

Hemmelere mälim bolşy ýaly batareýiň çalt çökmegi hem telefonlarda, hem noutbuklarymyzda uly problema. Bir ýere syýahata çykanyňyzda 10 minut hem bolsa kopýuterimizi köp…  dowamy>>

E-SAPAK
Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?

Şähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar…  dowamy>>