INTERNET
Web dünýäsiniň “Atalarynyň” çagalyk döwri

Günde ýygy-ýygydan girýän internet saýtlammyzyň aslynda gün-günden durky üýtgeýär.  Ýöne biz bulary bilmänem galýas. Ýyl ýyldan ösdürilen bu saýtlaň, açylan döwürleri nähilidigini, näme…  dowamy>>

INTERNET
2011-de Google-da Iň Köp Gözledilenler / Türkmenistandan

Google, 2011-nji ýylda iň köp gözledilen sözleri ýüze çykardy. Her ýyl köp gözledilenleri mälim etýän Google Insight-da görkezilen Türkmenistaň netijelerini siz üçin topladyk….  dowamy>>

INTERNET
2011-iň iň gowşak 25 açarsözi (Paroly)!

SplashData atly howpsyzluk programmalaryny öndüriji şereket, 2011-nji ýylda ulanylan Iň Gowşak Açarsözlerini (Пароль) mälim etdi. SplashData, bu sanawy hackerler tarapyndan ogurlanyp internetde ýaýynlanan…  dowamy>>

KOMPÝUTER
Haýsy faýly haýsy programma açýar

Mp3, AVI, Mpg ýa-da Pdf, Doc, RAR, Jpeg ýaly Faýl Görnüşleri köpimize mälim bolsa gerek. Emma beýleki Faýl görnüşleri we olary açyp bilýän…  dowamy>>

KOMPÝUTER
Windows Wezipe Dolandyryjysy (Task Manager) Işlänok

Windows Wezipe Dolandyryjysy göräýmäge ýönekeýje bolsa-da Kompýuterimizi  dolandyryp boljak, windows programmajygydyr. Bu Programmajyk iň aňsat CTRL+ALT+DEL  bilen açylýar. Şeýle hem CTRL+SHIFT+ESC gyskgaýoly, Start=>Gözleg(xp-de…  dowamy>>

INTERNET
Internetde “com, net, org, ru” taryha öwrüler.

Internet ulgamynda birnäçe ýyl bäri ulanylyp gelinýän “com, net, org, ru..” ýaly tanatmalar bütünleý aradan aýrylýar.Yokary-Gatlak Atlary  (Generic Top-Level Domains) maksatnamasyna görä beýle…  dowamy>>

AWTOULAG
Az benzin – Uzak ýol

Polşada diňe 1 litr benzin bilen 659 kilometr ýol geçip bilýän täze awtoulag görnüşi öndürildi. “RIA Nowosti” agentliginiň habar bermegine görä, Warşawa uniwersitetiniň…  dowamy>>

BIO-TEHNOLOGIÝA
Janly organizmlerde signallaryň kabul edilişi

Janly organizmlerde informasiýa daşky dünýäden özleriniň duýgy organlary bolan göz, gulak, burun, deri, dil we ş.m. arkaly kabul edilýär, beýnide olar kesgitli  nerw…  dowamy>>