INŽENER
Eýran Yslam Respublikasy 800000000000 kubmetr gaz tapdy

Eýranyň nebit ministri Massud Mirkazemi haýran galdyryjy arza bilen çykyş etdi. Ýurtda iki sany gaz ýataklary açylyp, olaryň umumy gory 800 milliard kubmetr…  dowamy>>

AWTOULAG
Kompýuter enjamlary ulagheläkçiligi getirýär

Awtoulaglarda enjamlaşdyrylan düwmesiz ekranlar, çylşyrymly dolandyryş ulgamy we ş.m zatlar sürüjileriň durmuşlaryny ýeňilleşdirenok. Köplenç bu enjamalar tersine täsir edýär :  awtoulag näçe köp…  dowamy>>

TELEFON
2011-nji ýyla çenli iPhone ulanyjylyaryň sany 100 milliona çenli ýetip biler

Apple kärhanasynyň derňewçileri Morgan Stanley we Katy Huberty hasaplamalaryna göra, iPhone ulanyjylaryň eýeleriniň sany artyp biler. Geçen ýylyň aýagynda iPhone ulanyjylaryň sany 30…  dowamy>>

INŽENER
ABŞ 2011-nji ýyla çenli guýylary burawlamagy gadagan etmekçi

ABŞ-nyň hökümeti 2011 ýyla çenli Arktikada nebit guýylaryny burawlamagy gadagan etmekçi. Barak Obamanyň ýolbaşçylygynda burawlamagyň gadagan etmeginiň sebäbi, Meksika aýlagynda nebidiň akmagy. Demokratik…  dowamy>>

BILIM
Saz guralyny çalmaklyk – okuwa bolan höwesi ýokarlandyryp bilýär

Ýakynda çap edilen hasapda, çaganyň başlangyç mekdebinde islendik sazçylyk guralynyň öwredilmegi, onuň diňe bir sazçylyga däl-de şeýle hem beýleki ugurlar boýunça zehinini artdyrýar…  dowamy>>

INŽENER
Yrak üç sany gaz ýataklaryny satlyga çykarýar

Yrak özüniň uglewodorod ätiýaçlyk gorlaryny satlyga çykardy. Bagdat 15 kompaniýa üç ýatagyň özleşdirilmeginiň tenderinde gatnaşmaga hödürledi. «Biz – dünýäniň köp ýerinde öz taslamalary…  dowamy>>

AWTOULAG
Audi A7 içaly suratlary

Içaly suratçylar fotoapparatlary bilen ýaşyrylan Audi A7 – şol nemes kompaniýanyň baş binasynyň töwereklerinde surata düşürdiler. Bu awtoulag geçen ýyl Detroytda geçirilen halkara…  dowamy>>

OBA HOJALYK
Ýer şaryň ýakyn geljegi……….

Oksfordyň alymlary çaklamalaryna görä, 2055 ýyla çenli dünýäniň ortaça temperaturasy 4°C çenli artar, eger-de kömür turşy gazyň zyňyndylary üýtgemän şol bir derejede galsa….  dowamy>>