E-SAPAK
Ýerli torlaryň topologýalary

Ýerli torda kompýuterleri özara birikdirmegiň umumy shemasyna toruň topologiýasy diýilýär. Toruň topologiýasy, onuň ygtybarlygyny, iş öndirjiligini, nyrhyny, goragyny we ş.m. görkezjiler kesgitleýärler. Ýerli…  dowamy>>

E-SAPAK
Power Point programmasyna giriş

Ylym bilmek ýolunyň çürbaşydyr, kämilligidir. Ylym diňe iliňkini almak däl, özýňkini hem aýan etmekdir. Ylym bilmekligiň göni durmuşa çykýan, bilmekligiň durmuş bilen ýüzbe-ýüz boýan pursatydyr. Hormatly Prezidentimiz “güýçli döwletde ylym esasy orny eýeleýär, diýmek biz ylmyň iň täze gazananlary bilen aýakdaş gitmelidirs” diýen sözlerinden ugur alyp bize diňe okamak galýar. Hormatly Prazidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdymyzyň ähli pudaklarynda uly-uly üstunlikler gazanylýar. Şol sanda bilim ulgamynda örän uly ösüşler , özgerişler amala aşyrylýar.

TELEFON
“And­ro­id­ler” maş­ga­la­sy kö­pel­ýär

Bir­nä­çe ýyl mun­dan öň “App­le” şe­re­ke­ti “iP­ho­ne” smart­fon­la­ry­ny sa­tu­wa çy­ka­ryp, duý­gur ek­ran­lar eý­ýa­my­ny açyp­dy. 2010-njy ýy­lyň ba­şyn­da bol­sa şe­re­ket 9,7 dýuým duý­gur ek­ran­ly…  dowamy>>