YKJAM KOMPÝUTER
Ýygnalýan klawiatura – Thanko-dan transformer

Adaty bolmadyk USB enjamlary çykarýan ýapon kompaniýasy Thanko ýene bir täze täsin enjamy hödürledi: 4(!) gezek eplenilýän doly ölçegli USB-klawiatura. Şeýlelik bilen, ýygnalan…  dowamy>>

TELEFON
Öýjükli telefonyň hakyky zyýanyny 30 ýylyň dowamynda öwrenerler

Geçen hepde COSMOS (Cohort Study on Mobile Communications) atly, öýjükli telefonlaryň adamyň saglygyna täsirini öwrenmek maksady bilen derňeme işi başlandy. Bu derňeme, Mobile…  dowamy>>

TEHNOLOGIÝA
Amerikanlar ýakyn wagtda täsin zat ederler

Elektrik togyny simleri ulanmazdan howanyň üstünden geçirmeklik tejribeleri ýüz ýyldan öň Nikola Tesla başlady. Iş ýüzünde bolsa bu tehnologiýa entek ulanylanok, emma simsiz…  dowamy>>

HARDWARE
Epson kompaniýanyň täze proýektorlary

Epson kompaniýasy proýektorlar bazarynyň iň öňde baryjy liderleriň biri hasaplanylýar. Mysal üçin, ol şu önümleri çykarýar: göterilýän kinoteatr, örän oňat biznes-proýektorlary, şeýle hem…  dowamy>>

INTERNET
Yahoo! we Microsoft öz gözleýiş sistemalaryny birleşdirýärler

Internediň örän uly kompaniýalary bolan Yahoo! we Microsoft Ýewropa Bileleşiginiň we ABŞ-nyň ýörite edaralary tarapyndan internetdäki öz gözleýiş sistemalarynyň biznesini birleşdirmäge ygtyýarnamany aldylar….  dowamy>>

TELEFON
Ýaponlar mobil rewolýusiýasyny golaýladýarlar

Sharp dünýä belli oýlap tapyjy kompaniýadyr. Onuň hünärmenleri, mysal üçin, gelejegiň gaty bir üýtgeşik boljak gadžetleri(enjamlary) taýýarlaýarlar. Mundan başga-da, olaryň oýlap tapan zatlaryň…  dowamy>>

BILIM
Intel kompaniýasynyň täze tehnologiýasy ulanyjynyň pikirlerini okar we olary ekranyň ýüzüne çykarar.

Intel kompaniýasynyň oýlap tapyjylary täze sistemanyň işleýän nusgasyny görkezdiler. Bu sistema hakykatdan-da ulanyjynyň pikirlerini okaýar. Funksional magnit-rezonans skanere esaslanýan bu sistema Pittsburg we…  dowamy>>

TELEFON
Görmäge howlugyň: iPhone 4G alýumin Unibody korpusda

MacPredictions çeşmesi täze döwrüň iPhone kommunikatoryň maket-şeklini görkezdi. Ol barada myş-myşlar eýýam köpden bäri dünýä ulgamynda aýlanýar. Täzeligiň anonsy tomusda garaşylýar: iýunyň soňunda-iýulyň…  dowamy>>