E-SAPAK
Mail.RU Agentda ulanylyşdan galan logini ýapmak.

Browseri açýaň mail.ru agendi gözledip alýaň. Şol ýerde penjire açylýar. Açylan penjirede loginiňizi we parolyňyzy girizýäňiz.

E-SAPAK
Mail.RU Agentda anketany üýtgetmek.

Salam hormatly okaýjylar! Bu temany araňyzada bilmeýäniňiz hem bardyr, bilýäniňiz hem bolmagy mümkin. Men bu açjak temam Mail.Ru Agentda anketany üýgetmek bilen bagly….  dowamy>>

E-SAPAK
Mail.RU Agentda faýyl ugratmak.

       Salam hormatly okaýjylar! Men bu gün size Mail.RU Agentda faýyl ugratmaga kömek etmekçi. Bu temany araňyzda bilýäniňiz hem bardyr, bilmeýäniňiz…  dowamy>>

INTERNET
WWW brauzeri bilen işlemek

WWW müşderi maksatnamasyny Web-brauzer diýip atlandyrylýar.Şeýle maksatnamalaryň biri  hem Internet  Explorer  maksatnamasydyr. Web brauzerler  Internetiň maglumatlar çeşmesine peýdalanyjylaryň ýüzlenip bilmegini üpjün edýärler .Peýdalanyjy …  dowamy>>

E-SAPAK
TB Basic maksatnamasynyň penjiresi. Esasy menýusy.

TB Basic maksatnamasy işe girzilenden mahaly ekeranda onoň penjiresi peýda bolýar. TB Basic ýokarsynda esasy menýusy ýerleşdirlen. TB Basic-iň menýusynyň bölümleri birnaçe buýruklardan…  dowamy>>

E-SAPAK
Bütindünýä kerebi, faýyllar arhiwleri

Bütindünýä kerebi diýmek iňlisçe ýazylan World Wide Web, gysgaçasy WWW ýa-da Web sözleriň türkmençesidir hem-de Internetde peýdalanylýan maglumatlara girmegiň sistemasydyr. Internetden peýdalanyjy tekstler,…  dowamy>>

E-SAPAK
Mail Agent-de açarsözümi ýitirdim, näme etmeli?(Suratly)

Agenta gimäňkäň menýu açylýar. Şol ýerden “Забыли?” diýen ýazgynyň üstine baryp syçanyň çep düwmejigini basmaly , soň şol yerde täze penjire açylýar.  

E-SAPAK
Grafiki informasiýalary kodlamak

Surat cekmekligi hemmeleriň söýýändigini subut etmek hökman däldir. Käbirleri mekdep esbaplaryna ýa-da stenalara surat çekmekligi gowy görýärler. Hudožnikler surat döredenlerinde esasan çotka we…  dowamy>>