TARYHY WE ŞUGÜNI

19 Dekabr 2013 – Sahypaňyz doly ýagdaýda bulut serwer tehnologiýasynda işläp başlady.

18 Dekabr 2013 – Android Platformasy barlag wersiýasy işe goýuldy. (Umuma açyk däl)

10 Dekabr 2013 – Google Cloud Platformyň ýanynda Amazon Cloud tehnologiýasy bilen ykjamlandy.

1 Dekabr 2013 – Sahypaňyzyň Android Platformasy taýýarlanmaga başlandy.

20 Sentýabr 2013 – Google Cloud Platform bilen kämilleşdirildi.

25 Fewral 2013 – Sahypamyza Sosiýal Torlaryň üsti bilen baglanyp bilmegiňiz üçin şert döredildi. (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Vkontakte, Mail.Ru)

1 Fewral 2013 – Sahypamyz WordPress.com Bulut Serweri tarapyndan kämilleşdirildi.(WordPress Serwerden aýryldyk)

2 Ýanwar 2013 – Yandex.Mail e-poçta serwisi bilen size güýçli mail hyzmaty bermäge başlady.

13 Iýul 2012 – Iň köp okalan makalalary görkäzýän modul ýüklendi.

10 Iýul 2012 – Dizaýn täzelenip, täzeden açyldy.

08 Oktýabr 2011 – Halan ýazgylaryňyzy PDF görnüşinde alyp arhiwläp bilersiňiz.

20 Maý 2011 – Agzalarymyz öz ýazan, taýýarlan ýazgylaryny iberip bilmesi üçin mümkinçilik döredildi. Ýazgylar admin panelden iberilenden soň kabul edilse neşir ediler. (Agzalyk sistemasy şuwagtlykça ýapyldy, Admin we Moderatorlar girip bilýär.)

16 Aprel 2011 – Iň köp ýazgy ýazan ýazyjylary görkezen modul ýüklendi (Wagtlaýynça ýapyldy)

14 Aprel 2011 – Gözleg sistemamyz özgerdildi. Ajax tehnologiýasy bilen isleýän ýazgyňyzy has ýeňil we has tiz tapyp bilersiňiz.

7 Aprel 2011 – Agzalarymyzyň öz işlerini paýlaşyp biljegi surathana döredildi(şuwagtlykça yapyk)

6 Aprel 2011 – Agzalaryň girişlerinde açarsöz howpsuzlygy döredildi. Açarsözüňiz 2048bit kodlama bilen iberilýär.

1 Aprel 2011 – Tilsimat Forum sistemasy taýýarlamaga başlandy. Tehnologiýa hakynda çekişmeleriň, esasan hem web hacking, cracking we ş.m tilsimleri öwrenmek we öwretmek boýunça işine dowam eder. Şuwagtlykça Forum diňe Moderatorlar, Ýazyjylar we Administratorlar üçindir. Agzalarymyz üçin geljek ýyllarda açmagy planlaýarys

18 Dekabr 2011 – Myhmanlarymyzyň sahypaňyz hakynda pikirlerini, telkiplerini we maslahatlaryny almak üçin Myhman Depderçe döredildi (şuwagtlykça yapyk)

1 Iýun 2010 – “Tilsimat” Twitter hasaby döredildi we bu ýerde ýazylan ýazgylar awtomatiki usulda twitterde çykmasy üçin sazlandy.

14 Maý 2010 – Agzalyk ady bilen giren agzalarymyz, içeride bolan beýleki agzalar bilen ýazyşmasy, umumy Chat otaglarynda ýazyşmasy, faýl paýlaşmasy, oýun oýnamasy we ýene birnäçe mümkinçilikleri bolan Chat sistemasy goşuldy.(Şuwagtlykça aýyryldy)

10 Aprel 2010 – iPhone ulanyjylary üçin aýratyn “iTilsimat” sahypasy taýýarlanyp işe goýuldy. 

15 Mart 2010 – Sahypaňyza telefon arkaly hem rahat girip bilmegiňiz üçin Mobil Tilsimat sahypasy döredildi.

10 Fewral 2010 – Tilsimat Mobile sahypasy açyldy. Mobil telefonlardan (Nokia, Samsung we ş.m) has ýeňil giriş üçin taýýarlandy.

28  Ýanwar 2010 – Türkmenistanyň esasy uly şäherleriniň Howa Maglumatyny görkezýän sahypa döredildi.

27 Ýanwar 2010 – Tilsimat.NET-e degişli Facebook-da Täsin Tehnologiýa Älemi atly sahypa açyldy

10 Ýanwar 2010 – Web sahypasy taýýarlandy we işe taýýar edildi

20 Mart 2009 – Tilsimat.NET düýbüniň tutulmasy.

….