iPhone 7 hakynda “gybatlar” ýaýrap başlady

2015 -nji ýylyň Sentýabr aýynda iPhone 6s akylly telefonuny satuwa çykaran Apple kompaniýasy, beýleki modellerinden tapawutly 3D touch aýratynlygy bilen saýlanypdy. Indi bolsa…  dowamy>>

60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>

E-Pub näme? Elektroniki kitap okamada täze döwür başlaýar

E-PUB iňlis dilinde “E-Book Publish” – Elekronik Kitap Neşiri manysynda ulanylýar. Bilişimiz ýaly köpümizde akylly telefonlar ýada planşetler bar. Gynansakda käbirlerimiz bu enjamlary…  dowamy>>

Siziň üçin topladym: Iň gowy 5 sany Bulut Saklama Serwisi (Cloud Storage)

Internet ulanyjylaryna birnäçe aňsatlyk we tehniki ýetmezçilikleri ýeňip geçjek Bulut Saklama Serwisleri (Cloud Storage Services) 2011-nji ýylda durmuşymyza girdi. Bulut Saklama Serwisi (BSS)…  dowamy>>

Tehnologiýa barada iň köp ulanýan gysgaltma sözlerimiz

Tehologiýa hakynda birzatlar okanymyzda ýada eşidenimizde birnäçe adalgalar ýada gysgaltma sözlere gabat gelýäris. Bulardan has köp ulanylýan birnäçesini bu ýerde hormatly okyjylarymyzyň dykgatyna…  dowamy>>

1GB Faýly 10MB-a kiçeldip bolarmy?

1GB we 10MB… Örän uly tapawut bar. Faýllary dykyzlap kiçeltýän programma diýilende ilkinji bolup ýada düşýän WinRar ýada WinZip bolýar. Emma bu programmalar…  dowamy>>

65 Sany Logo Taslamasy

Web sahypa yasadyňyz ýada täze firma açdyňyz ýöne logoňyz ýok…  .psd (Photoshop) formatynda 65 sany logony size hödürleýäris. Özüňize görä  islendik üýtgetmeleri edip…  dowamy>>