MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>

Mobimeetda unudylan paroly tapmak

Bilişimiz ýaly köp adam mobimeetda saýt açyp onuňam parolyny ýatdan çykaryp başga saýt açyp öňki saýtyndaky dostlaşan adamlaryny ýitirýäler. Eger siz mobimeeta registrasiýa…  dowamy>>