Tehnologiýa, maşgala we ýaşlar

Köne döwür bilen täze döwüriň arasynda nähili tapawut bar? Soňky 30 ýylyň dowamynda nämeler üýtgedi. Esasanam tehnologiýanyň özgermegi we ösmeginiň netijesinde, adamlaryñ we…  dowamy>>

Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size…  dowamy>>

Kassa aparatlary, taryhy we olaryň ykdysadyýetdäki peýdalary

Ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de nagt pul do­la­ny­şy­gy­ny ne­ti­je­li alyp bar­mak, do­la­ny­şyk­da he­re­ket ed­ýän nagt pul­la­ryň möç­be­ri­ni kes­git­le­mek wa­jyp me­se­le­le­riň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şeý­le iş­le­riň dog­ry…  dowamy>>

Bilim üçin ýaragy özüne tarap çeýäp atdy.

  Norwegiýaly fizik Andreas Wahl, şu güne çenli doly hiçkimiň düşünip bilmeýän, suwuň aşagynda ok atylsa näme boljagyny doly düşündirmek üçin täsin bir…  dowamy>>

Tö­leg­siz in­ter­net­de il­kin­ji ädim

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň köp şä­he­rin­de jem­gy­ýet­çi­lik ýer­le­rin­de tö­leg­siz in­ter­net hyz­ma­ty be­ril­ýär. Em­ma ilat­ly no­kat­lar­dan uzak­da­ky ýer­ler­de hem ara­gat­na­şy­gyň bu ug­ru­na ze­rur­lyk du­ýul­ýan ma­ha­ly…  dowamy>>

Türkmenistanda biznes we telekeçilik kanunçylygy

Türkmenistanda biznes açmak ýada ýöretmek kynmy? Kanuny tarapdan nähili çäklendirmeler we rugsatlar bar? Bugün bu soraglaryň üsdünde gysgaça durup geçeliň. Täze telekeçilik işleri…  dowamy>>

com.tm, edu.tm we gov.tm domainleri

Birnäçe ýyldan bäri “gov.tm” domainleri Türkmenistanyň döwlete degişli edaralarynyň ulanýandygyny görýäris. Ýakyn wagtlarda Türkmentelekom uniwersitetler ýada bilim ulgamyndaky edaralar üçin “edu.tm” we ýuridiki…  dowamy>>

Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 2

Türkmenistan elektron söwdasyna öňümizdäki 2 ýylyň içinde doly öwrenişmegi mümkin. Şu wagtky döwürde uly firmalaryň höwesjeňlik bilen başlan e-söwda işinde netije görüp bilmeýänligi…  dowamy>>