Tehnologiýa, maşgala we ýaşlar

Köne döwür bilen täze döwüriň arasynda nähili tapawut bar? Soňky 30 ýylyň dowamynda nämeler üýtgedi. Esasanam tehnologiýanyň özgermegi we ösmeginiň netijesinde, adamlaryñ we…  dowamy>>

Bilim üçin ýaragy özüne tarap çeýäp atdy.

  Norwegiýaly fizik Andreas Wahl, şu güne çenli doly hiçkimiň düşünip bilmeýän, suwuň aşagynda ok atylsa näme boljagyny doly düşündirmek üçin täsin bir…  dowamy>>

Çagamyzyň zehini we tehnologiýa

Hemmämiziň bilişimiz ýaly, täze nesil tehnologiýanyň içinde dogulýar. Bu ýagdaýa eneatalaryň nähili garaýandygyna düşünmek üçin bir hakykaty bilmek gerek, biz tehologiýanyň içinde dogulmadyk,…  dowamy>>

Okama tizligi we okanyňy düşünmek

Tehnologiýa özgerdigiçe has tiz ýaşamaga başladyk. Işler tiz edilýär, başlyklar işgärlerineden has tiz işlemegi talap edýär. Soňky döwürde bularyň ählisiniň çözgüdi tehnologiýa bolup…  dowamy>>

Dünýäniň iň gowy 15 kitaphanasy

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we…  dowamy>>

At güý­ji – Hereketlendirijiniň kuwwatlylygy

At güý­ji – kuw­wat­ly­lyk bir­li­gi. Dün­ýä­de “at güý­ji” at­lan­dy­ryl­ýan bir­nä­çe öl­çeg bir­li­gi bar. Bi­ziň ýurt­la­ry­myz­da, adat­ça, at güý­ji diý­len­de, tak­my­nan 735,5 watta ba­ra­bar…  dowamy>>

Mas­sa­çu­sets teh­no­lo­gi­ýa ins­ti­tu­ty

Teh­no­lo­gi­ýa, in­že­ner­çi­lik we yk­dy­sa­dy­ýet hü­när­le­ri­ni okat­mak bo­ýun­ça dün­ýä­de öň­de­li­gi eýe­le­ýän bu ýo­ka­ry okuw ja­ýy ABŞ-nyň Mas­sa­çu­sets şta­ty­nyň Bos­ton şä­he­rin­de ýer­leş­ýär. (Iň­lis di­lin­de: Mas­sachu­setts…  dowamy>>

OLED näme?

OLED organiki ýagtylyk berýän dioddyr. Bu tehnologiýa LED synpynyň iň soňky tehnologiýasydyr. “Kodak”şereketi tarapyndan kämilleşdirilen tehnologiýadyr. Adatça OLED tekiz ekranlar üçin niýetlenendir. LCD…  dowamy>>