Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size…  dowamy>>

Tö­leg­siz in­ter­net­de il­kin­ji ädim

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň köp şä­he­rin­de jem­gy­ýet­çi­lik ýer­le­rin­de tö­leg­siz in­ter­net hyz­ma­ty be­ril­ýär. Em­ma ilat­ly no­kat­lar­dan uzak­da­ky ýer­ler­de hem ara­gat­na­şy­gyň bu ug­ru­na ze­rur­lyk du­ýul­ýan ma­ha­ly…  dowamy>>

com.tm, edu.tm we gov.tm domainleri

Birnäçe ýyldan bäri “gov.tm” domainleri Türkmenistanyň döwlete degişli edaralarynyň ulanýandygyny görýäris. Ýakyn wagtlarda Türkmentelekom uniwersitetler ýada bilim ulgamyndaky edaralar üçin “edu.tm” we ýuridiki…  dowamy>>

Öýüňizdäki Wi-Fi internedi tizlendirmek üçin nämeler etmeli?

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm…  dowamy>>

Türkmenistanda iň köp ulanylýan web sahypalary

Türkmenistanda ulanylýan we türkmen dilinde öz ugry boýunça iň meşhur web saýtlaryny gysgaça analiz edeliň. Internet ulanyjy sanyna görä ady belli bolanlar azyrak….  dowamy>>

In­ter­net ha­kyn­da nä­me­le­ri bil­ýä­ris?…

Me­ge­rem, hä­zir­ki wagt­da In­ter­net ha­kyn­da bil­me­ýän ýok­dur. Dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça ada­myň In­ter­ne­ti te­le­wi­zor­dan has köp ulan­ýan­dy­gy hiç ki­mi ge­ňir­gen­dir­me­se ge­rek. In­ter­ne­tiň ýola goýulmagy bi­len…  dowamy>>

60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>