Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi.

Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi. 1.Malware näme? Malware iňlisçe (malicious software) ýagny “erbet niýetli programma” gysgaça aýdylyşy. Bu bolsa aslynda kompýuterimize…  dowamy>>

Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?

Şähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar…  dowamy>>

Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

Kompýuter wirusy we goranmagyň ýollary

Kompýuter wirusy –  özüniň  tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz  işleri edýän programmadyr.  Ilkinji…  dowamy>>

Dr.Web – Wirusa garşy göreş

Göz öňünde tutmaly Töwekgelçiligiň faktorlary Wiruslar kompýutere dürli ýollar arkaly düşüp bilýärle, meselem global ulgamy arkaly, disketalary we fleşkalary ullanmak arkaly. Wiruslaryň kompýutere…  dowamy>>

Komp­ýu­te­ri nä­dip go­ra­ma­ly?

Hä­zir öý­de go­ýul­ýan komp­ýu­ter hem­me­ler­de bar. Hat­da şonsuz dur­mu­şy göz öňü­ne ge­tir­mek hem müm­kin däl. Is­len­dik me­se­le goý, ol dip­lom işi ýa-da ýyl­lyk…  dowamy>>

Windows 7 üçin DNS üýtgetmek. (Ähli peteklenen saýtlara girmek)

Google DNS hyzmaty peteklenen saýtlary açmak üçin örän amatly. Google ulanýan bolsaňyz, ony hem tizlendirýär. Adaty ýagdaýda DNS üýtgetmeleri 6-24 sagat arasynda üýtgeýär…  dowamy>>

2011-iň iň gowşak 25 açarsözi (Paroly)!

SplashData atly howpsyzluk programmalaryny öndüriji şereket, 2011-nji ýylda ulanylan Iň Gowşak Açarsözlerini (Пароль) mälim etdi. SplashData, bu sanawy hackerler tarapyndan ogurlanyp internetde ýaýynlanan…  dowamy>>