Ýer şaryň ýakyn geljegi……….

Oksfordyň alymlary çaklamalaryna görä, 2055 ýyla çenli dünýäniň ortaça temperaturasy 4°C çenli artar, eger-de kömür turşy gazyň zyňyndylary üýtgemän şol bir derejede galsa….  dowamy>>

“Nanosement”

Orsýetiň “Obninsk” gazetiniň beren maglumatyna görä, Kaluganyň nanosenagat merkezinde işleýän tehniki ylymlarynyň kandidaty Igor Şkarupanyň ýolbaşçylygyndaky topar nanosementi oýlap tapdy. Täze sement tiz…  dowamy>>