Gelejegiň batareýasy ‘’litiý-howa batareýleri’’

Energiýanyň öndürilmegi we onun saklanmagy, şu wagtky durmuşda bütin ulanýan elektronika enjamlarymyzda (telefon, kompýuter we şoňa meňzeşler) iň zerur zatdyr. Bütin adamlar öndürilen…  dowamy>>

Öýüňizdäki Wi-Fi internedi tizlendirmek üçin nämeler etmeli?

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm…  dowamy>>

Mikroprosessoryň taryhy

XX asy­ryň or­ta­la­ryn­da komp­ýu­ter­le­riň pro­ses­sor­la­ry me­ha­ni­ki re­le­le­re esas­la­nyp taý­ýar­la­nyp­dyr. Soň­ra pro­ses­sor­la­ryň elekt­ron lam­pa­la­ryň kö­me­gi bi­len iş­le­ýän­le­ri ula­ny­ly­şa gi­rizilip baş­la­ýar. Bu­lar­dan soň pro­ses­sor­lar tran­zis­tor­lar­dan…  dowamy>>

Noutbukda batareýiň çalt çökýärmi? Ine käbir tilsimler…

Hemmelere mälim bolşy ýaly batareýiň çalt çökmegi hem telefonlarda, hem noutbuklarymyzda uly problema. Bir ýere syýahata çykanyňyzda 10 minut hem bolsa kopýuterimizi köp…  dowamy>>

Kompýuteriň esasy düzümleri we olaryň funksiýalary

Kompýuter sözi iňlisçe computer – hasaplaýjy diýmekdir. Kompýuter programmirlenýän elektron gurluş bolup, maglumatlary işläp taýyarlamaga we hasaplamalar geçirmäge  hem-de simwollar bilen baglanyşykly meseleleri…  dowamy>>

Dünýädäki maglumatlar nirede saklanýar?!

Kompýuter enjamynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy bilen birlikde adamlar islän maglumatlaryny örän çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilyärler. Ýeri, geçen ýyllarda bar bolan maglumatlaryň hemmesi…  dowamy>>

Printerden çykan kagyzlary täzeden ulanyp bolar

Kembrij uniwersitetiniň bilermenleri printerden çykarylan kagyzlary arassalap, täzeden ulanmagyň ýoluny oýlap tapdylar. Bu tehnologiýa arkaly edaralardaky kagyza bolan çykdajylary örän azaltjakdygy aýdylýar. Ýene…  dowamy>>

Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – II

Siz pikir hem edýän dälsiňiz, siz kompýuteriňizi elektrik toguna ýagny elektrik çeşmesine ötüreniňizde we soň ony işe goýbereniňizde bir kiçijik mikroshema öz işine…  dowamy>>