Tehnologiýa, maşgala we ýaşlar

Köne döwür bilen täze döwüriň arasynda nähili tapawut bar? Soňky 30 ýylyň dowamynda nämeler üýtgedi. Esasanam tehnologiýanyň özgermegi we ösmeginiň netijesinde, adamlaryñ we…  dowamy>>

Samsung Galaxy S7 nahili aýratynlyklar bilen gelýär?

  Samsungyň iň meşhur akylly telefonlaryndan Galaxy seriýasynyň täze modeli Galaxy 7 ýakynda satuwa çykmaly. GS7 hakynda gybatlar gürrüňler gowy ýaýrady. Soňky maglumatlar…  dowamy>>

Telefonyňyz suwa gaçsa näme etmeli?!…

Bu ýag­daý­da gi­jik­dir­män il­ki bi­len onuň ak­ku­mul­ýa­to­ry­ny (ba­ta­re­ýa­sy­ny) aýyr­ma­ly. Se­bä­bi çyg­ly­lyk te­le­fo­ny­my­zyň için­dä­ki gur­luş­la­ryň ut­gaş­ma­gy­na ge­tir­ýär. Bu bol­sa ola­ra dü­zet­me­siz de­re­je­de zy­ýan ýe­ti­rip…  dowamy>>

MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>

Siziň üçin topladym: Iň gowy 5 sany Bulut Saklama Serwisi (Cloud Storage)

Internet ulanyjylaryna birnäçe aňsatlyk we tehniki ýetmezçilikleri ýeňip geçjek Bulut Saklama Serwisleri (Cloud Storage Services) 2011-nji ýylda durmuşymyza girdi. Bulut Saklama Serwisi (BSS)…  dowamy>>

Mo­bil te­le­fo­ny­ kim oý­lap tap­dy?

In­di 40 ýyl ýyl bä­ri her bir adam ýa­nyn­da mo­bil te­le­fo­ny gö­te­r­ýär. Onuň il­kin­jisi hä­zir­ki ki­çi we amat­ly te­le­fon­lar­dan di­ňe bir özü­niň 40…  dowamy>>

Telefon, Planşet we Noutbuk ekrany gowumy, erbetmi, nädip bilmeli?

Bir telefon alanyňyzda ekrany gowy ýada erbetdigini nadip bilip bolar? Bu makalamyzda size bu tema degişli tilsimler bereýin. Tehnologiýanyň iň täsirli we çalt…  dowamy>>

OLED näme?

OLED organiki ýagtylyk berýän dioddyr. Bu tehnologiýa LED synpynyň iň soňky tehnologiýasydyr. “Kodak”şereketi tarapyndan kämilleşdirilen tehnologiýadyr. Adatça OLED tekiz ekranlar üçin niýetlenendir. LCD…  dowamy>>