MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>

E-Pub näme? Elektroniki kitap okamada täze döwür başlaýar

E-PUB iňlis dilinde “E-Book Publish” – Elekronik Kitap Neşiri manysynda ulanylýar. Bilişimiz ýaly köpümizde akylly telefonlar ýada planşetler bar. Gynansakda käbirlerimiz bu enjamlary…  dowamy>>

65 Sany Logo Taslamasy

Web sahypa yasadyňyz ýada täze firma açdyňyz ýöne logoňyz ýok…  .psd (Photoshop) formatynda 65 sany logony size hödürleýäris. Özüňize görä  islendik üýtgetmeleri edip…  dowamy>>

Hakykatdanam faýllar kompýuteriňizden pozuldymy?

Hemmelere mälim bolan bir hakykat bar, kompýuteriňizden pozdum diýip arkaýyn bolan faýllaryňyz aslynda saklanýar we käbir programmalar (recover ýada undelete) arkaly yzyna getirip…  dowamy>>

Kömekçi Toolbar (beta) – Täze

Kömekçi Toolbar (beta) name üçin ulanmaly? Internetde iň köp ulanýan sahypalaryňyzy (saýt) bir tik bilen açmak üçin täze wesiýasy ýeňilleşdirildi… Ýeňil we giňiş…  dowamy>>

Paýlaşmagyň iň aňsat usuly: “BitTorrent”

Internetde aýdym, film, surat ýa-da başga faýllar paýlaşylanda, adaty ýagdaýda şeýleräk shema ulanylýar: paýlaşylýan faýl serwera goýulýar hem-de şol faýldan peýdalanmak isleýänler Internet…  dowamy>>