Türkmenistana syýahat edip boljak ýerler (Dowamy)

3) Köýtendag täsinlikleri. Geçen gezek Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler baradaky makalamyzda Ahal welaýatynda ýerleşýän, “Dowzahyň derwezesi” we “Köwata” gowagy barada ýazypdyk. Bu…  dowamy>>

Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler

Dürli ýurtlary, dürli tebigat täsinliklerini, üýtgeşik şäherleri görmek, dürli halklaryň medenýetleri, ýaşaýyşlary bilen tanyşmak hemişe gyzykly. Ýöne öz ýurdymyzda hem aýlanyp, gezip, görüp…  dowamy>>

iPhone 7 hakynda “gybatlar” ýaýrap başlady

2015 -nji ýylyň Sentýabr aýynda iPhone 6s akylly telefonuny satuwa çykaran Apple kompaniýasy, beýleki modellerinden tapawutly 3D touch aýratynlygy bilen saýlanypdy. Indi bolsa…  dowamy>>

com.tm, edu.tm we gov.tm domainleri

Birnäçe ýyldan bäri “gov.tm” domainleri Türkmenistanyň döwlete degişli edaralarynyň ulanýandygyny görýäris. Ýakyn wagtlarda Türkmentelekom uniwersitetler ýada bilim ulgamyndaky edaralar üçin “edu.tm” we ýuridiki…  dowamy>>

3.Bölüm – Türkmenistanda internet kanunynda adam hukuklarynyň kesgitlenmegi

Bu internet kanunyny Türkmenistanda adam hukularyny kesgitleýär we interneti hukuga garşy ulanýanlara garşy hereket edýär. Bu kanuna görä nämeler etmek bolanok? Ilki bilen…  dowamy>>

2.Bölüm – Türkmenistanda internet kanuny nämeler getirdi?

Ilki bilen aýtmaly zadymyz bu internet kanuny kimlere degişli? Ýagny kanun dili bilen aýdylanda “subýektler” kimler? 1. Internetiň ösüşini we peýdalanylyşyny düzgünleşdirýän döwlet…  dowamy>>

1.Bölüm – Türkmenistanda internet kanuny hakynda umumy maglumat.

2014 – nji ýylyň Dekabr aýynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanda internet torunyň ösüşini we internet arkaly hyzmat etmegi hukuk tarapdan düzgünleşdirmek üçin kanun kanun…  dowamy>>

Iň uly 3D telewizor

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy ekrany 84 dýuýmly 3D telewizory bilen tanyşdyrdy. Üç ölçegli şekilleri görmek üçin öz ýany bilen gelýän “Cinema 3D” atly…  dowamy>>