Dün­ýä­niň iň gym­mat aw­tou­la­gy2

05.24.2010

Dün­ýä­de iň gym­mat ula­gyň “Koe­nig­segg Trevita­dy­gy” mä­lim edil­di. Oky­jy­la­ry­na yk­dy­sa­dy ha­bar­la­ry ýe­tir­ýän “For­bes” žur­na­ly­nyň ha­ba­ry­na gö­rä 1.018 at güý­jü­ne ba­ra­bar kuw­wa­ty bo­lan bu aw­tou­la­gyň 1.61 mil­li­on ýew­ro­dy­gy aý­dyl­ýar.Bu aw­tou­lag­dan di­ňe üç sa­ny­sy ön­dü­ri­lip­dir. Sa­naw­da ikin­ji or­ny eýe­le­ýän “Bu­gat­ti-Vey­ron” aw­tou­la­gyn­dan bol­sa 150 sa­ny­sy ön­dü­ri­lip­dir. 1.460 müň ýew­ro ba­ra­bar ba­ha­sy bo­lan bu ulag sa­gat­da 374 ki­lo­met­re çen­li tiz­lik bi­len he­re­ket ed­ýär. Üçün­ji orun­da­ky “Pa­ga­ni Zon­da Cinque Roads­ter” bol­sa 1 mil­li­on 300 müň ýew­ro ba­ha­la­nyp­dyr. 678 at güý­jü­ne ba­ra­bar kuw­wa­ty bo­lan bu ulag 3,4 se­kunt­da 100 km/sa­gat tiz­li­ge çyk­ýar. Sa­naw­da “Lam­borg­hi­ni Reven­ton Roads­ter”, “Lam­borg­hi­ni Reven­ton”, “May­bach Lan­dau­let”, “Koe­nig­segg CCXR”, “Koe­nig­segg CCX”, “Leb­lanc Mi­ra­beau” we “SSC Aero” ýa­ly aw­tou­lag­lar bar.

Zaman – Türkmenistan

 1. Batyr

  05.26.2010

  In the market for a brand-new, no-frills ride for less than $4,000? No problem–at least, not if you live in China. The country is home to the cheapest car in the world, the very basic Jiangnan Alto, powered by a 0.8-liter, three-cylinder engine and selling for a mere $3,785.32 (25,800 yuan).

  Jogap ber
 2. Maral

  05.26.2010

  Türkmençe yazmasan düşünemizok biza :P

  Jogap ber

Jogap ýaz