Aý­da Gün be­ke­di bo­lar2

06.17.2010

Ýaňy-ýa­kyn­da Ýa­po­ni­ýa­nyň “Shi­mi­zu Cor­po­ra­ti­on” gur­lu­şyk şe­re­ke­ti­niň saý­tyn­da ber­len ha­bar­da, eger-de, gol­daw bol­sa, öz­le­ri­niň Aýy Gün elekt­rik be­ke­di­ne öwür­mek is­le­ýän­dik­le­ri­ni hem-de bu tas­la­ma­nyň do­ly taý­ýar­dy­gy aý­dyl­dy. Bu tas­la­ma la­ýyk­lyk­da, Aýyň ek­wa­to­ry­ny (11 müň ki­lo­metr) Gün pa­nel­le­rin­den eme­le ge­len we ini iki-üç ki­lo­metr bo­lan len­ta bi­len sa­ra­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Eme­le ge­len elekt­roe­ner­gi­ýa bol­sa, mik­ro­tol­kun hem-de la­zer şöh­le­le­ri­ne öw­rü­lip, Ýe­re ug­ra­dy­lar. Aý­dan ge­len bu şöh­le­ler bol­sa, öz ge­ze­gin­de elekt­rik ener­gi­ýa­sy­na öw­rü­lip, dür­li mak­sat­lar üçin ula­ny­lar. Şe­re­ke­tiň we­kil­le­ri­niň aýt­ma­gy­na gö­rä, “Lu­na Ring” ady ber­len bu len­ta tu­tuş Dün­ýä­niň elekt­rik ener­gi­ýa sarp et­me­gi üçin do­ly ýe­ter­lik­li bo­lar.

“Lu­na Rin­giň” gur­lu­şy­gy­ny ýüz­müň­ler­çe ro­bot alyp ba­rar. Ýer­den do­lan­dy­ryl­ýan bu ro­bot­lar gü­nüň do­wa­myn­da 24 sa­gat iş­lär­ler. El­bet­de, bu möç­ber­dä­ki hiç bir gur­lu­şyk  adam­syz ýe­ri­ne ýe­tir­lip bi­lin­mez, şo­nuň üçin Aý­da ge­zek­le­şip iş­le­ýän bir­nä­çe no­bat­çy adam­lar to­pa­ry­ny ug­rat­mak hem ge­rek­li bo­lar.

Bu gur­lu­şyk üçin gör­lüp-eşi­dil­me­dik muk­dar­da gur­lu­şyk ha­ryt­la­ry ge­rek­li bo­lar. Ola­ry bol­sa Dün­ýä­den elt­me­giň um­ma­syz çyk­da­jy bol­jak­dy­gy se­bäp­li, Aýa di­ňe Aýyň özün­de ön­dü­rip bol­ma­jak ma­te­ri­al­lar el­ti­ler. Ýag­ny, Aýa gat­na­ýan kos­mos en­jam­la­ry­nyň ýan­gy­jy bo­lan wo­do­rod, se­ment hem-de be­ton, ker­piç we aý­na ýa­ly mad­da­lar gur­lu­şy­gyň öz ýa­nyn­da ön­dü­ri­ler.

Hä­zir­ki wagt­da len­ta­nyň ini iki-üç ki­lo­metr bol­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýär, ýö­ne ge­rek bo­lan ýag­da­ýyn­da, onuň ini­ni aň­sat­lyk bi­len 400 ki­lo­met­re ýe­tir­mek hem müm­kin bo­lar. Ön­dü­ri­len elekt­roe­ner­gi­ýa ga­lyň ka­bel­ler ar­ka­ly Aýyň gö­rün­ýän ýü­zün­de ýer­leş­di­ril­jek ýö­ri­te be­ket­le­re ug­ra­dy­lar. Be­ket­ler­de mik­ro­tol­kun hem-de la­zer şöh­le­le­ri­ne öw­rül­jek elekt­roe­ner­gi­ýa bol­sa, dia­met­ri 20 ki­lo­metr bo­lan ýö­ri­te an­te­na­lar ar­ka­ly Dün­ýä ug­ra­dy­lar. Bu an­te­na­la­ryň ta­kyk iş­le­me­gi üçin bol­sa “GPS” ul­ga­my­na meň­ze­ýän ul­gam ula­ny­lar.

“Shi­mi­zu Cor­po­ra­ti­on” we­kil­le­ri­niň be­ýa­na­tyn­da şeý­le be­ke­diň Aý­da ýer­leş­di­ril­me­gi­niň bir­nä­çe oňaý­ly ta­ra­py­nyň bar­dy­gy ýö­ri­te nyg­ta­lyp ge­çil­di. My­sal üçin, Aý­da at­mos­fe­ra­nyň bol­maz­ly­gy Gün­den 24 sa­ga­dyň do­wa­myn­da deň de­re­je­de peý­da­lan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär hem-de tas­la­ma­nyň hal­ka­ra tas­la­ma bol­jak­dy­gy se­bäp­li, ýer sa­tyn al­mak ze­rur­ly­gy bol­ma­ýar.

Tas­la­ma ama­la aşy­ry­lan ýag­da­ýyn­da, Aý­dan Ýe­re do­wam­ly elekt­rik aky­my üp­jün edi­ler hem-de hä­zir­ki wagt­da elekt­rik to­gu­nyň sarp edi­li­şi­niň örän köp bo­lan­ly­gy se­bäp­li, he­re­ke­te gi­ri­zil­me­gi müm­kin bol­ma­dyk en­çe­me tas­la­ma­ny hem ama­la aşyr­mak müm­kin bo­lar.

Zaman – Türkmenistan

 1. Turkmenka

  10.18.2010

  sheyle tok alynsa, onson adam saglygyna zyyanly bolmazmy???

  Jogap ber
 2. nassatanly

  11.23.2010

  robotlar işlejek bolsa onno anyrdan bir ilki kiçijik elektrik satansıya gurmaly bolar.

  Jogap ber

Jogap ýaz