Html sapak-17

04.11.2011

Salam gadyrly dostlarym. Bugün men size HTML dersini bermäne başlajak. HTML bir programmanyň (Programing language) dili däldir. HTMLbiziň browserimiziň ulanýan aňsat kodlama Markup dilidir. Biz inetrnetde gezenimizde müňlerçe kody görýäris,ýöne bilmeýänimiz üçin muňa üns bermän geçýäris. Eger HTML kodlarlyny görmek isleseňiz browseriňiziň ýokarysynda Görkez(view) soňam çeşme (Source) basanyňyzda siz haýsy sahypada bolsaňyz şol sahypanyň
HTML we Javascript kodlaryny görýaniz.Biz HTML Markup dili bilen diňe Statik sahypalar ýasap bileris. Häzirki wagtda HTMLsiz web sahypa ýasamak kyn.

HTML= Hyper Text Markup Language

Indi men size bu ders boyunça gerek bolan programmalary ýazaýyn. Siz muny internetden indirip bilersiniz.

 

 

1. Browser

A)Internet explorer

B)Morzilla Firefox

C)Opera

D)Chrome

2.Editor

A)Windowsyň notepad programmasy

B)Notepad++

C)Adobe Dreamweaver

D)Expression Web
Internetde bulardan başgada köp sanda üytgediji (editor) we Browser bar. Bu ýerdäkiler iň köp ulanylýanlary. Sapagymyza başlamazdan öň birini indirip kompýuteriňize guruň.

Ýazan: Hursand Yuldaşow

 1. Okyjy

  04.28.2011

  Menä OPera AC ulanýan tapmadym. Kyn görmeseňiz rus wersiýalaryndan mysal getirseňiz

  Jogap ber
 2. Serdar Öräýew

  04.29.2011

  Opera ullanamok welin yone Opera 11-de Вид=>Средства разработки=>Исходный код(CTRL+U)
  we Firefox Mozilla 4-de hem edil shular yaly Вид=>Исходный код(CTRL+U)
  Internet Explorer-da bolsa Вид=>Просмотр HTML кода
  sen in gowysy operanyn taze wersiyasyny alay Opera 11

  Jogap ber
 3. Okyjy

  05.03.2011

  Tapdym sag bol dost Opera AS-da
  ид=>Исходный код(CTRL+F3)

  Jogap ber
 4. Okyjy

  05.03.2011

  Admin bagyşla temadan çykmagam bolsa.
  Kimler içerde diýen ýerde (0) görkezip durla, ýa ol ýer diňe sizi grkezýärmi?

  Ýene-de maslahatym şu saýt açylanda 34 surat diýýär käýarym 40 gowragam surat görkezýär. Men agyr açylmasyny suratdan görýän belki şol surat knopkalaryňy azaldarsyň. Men bärik höwes bilen gelýän. Gaty kyn açylýar. Şoň üçinem çykyp gidýän. Näme üçin biz tema açyp bilemzok?

  Jogap ber
 5. Serdar Öräýew

  05.03.2011

  (0) diýip durmagynyň sebäbi içerde sen bar

  Jogap ber
  • Serdar Öräýew

   05.03.2011

   başga adam bar bolsa san üýtgemeli ;)

   Jogap ber
 6. Myrat

  12.05.2012

  Häzirki wagtda HTMLsiz web sahypa ýasamak kyn.
  Dostym bu sözüňe dözediş girizmek isleýärin. HTML siz web sahypa ýazmak mümkin däl. Web browzerler diňe html sahypalyryny görkezýär. Ýagny ýazylan .php .css .js sahypalarymyzy html sahypasyna öwürip onsan görkezýär.

  Jogap ber

Jogap ýaz