Baş sahypa E-SAPAK Html sapak-1

Html sapak-1

ýazan Hursand Yoldaşow

Salam gadyrly dostlarym. Bugün men size HTML dersini bermäne başlajak. HTML bir programmanyň (Programing language) dili däldir. HTMLbiziň browserimiziň ulanýan aňsat kodlama Markup dilidir. Biz inetrnetde gezenimizde müňlerçe kody görýäris,ýöne bilmeýänimiz üçin muňa üns bermän geçýäris. Eger HTML kodlarlyny görmek isleseňiz browseriňiziň ýokarysynda Görkez(view) soňam çeşme (Source) basanyňyzda siz haýsy sahypada bolsaňyz şol sahypanyň
HTML we Javascript kodlaryny görýaniz.Biz HTML Markup dili bilen diňe Statik sahypalar ýasap bileris. Häzirki wagtda HTMLsiz web sahypa ýasamak kyn.

HTML= Hyper Text Markup Language

Indi men size bu ders boyunça gerek bolan programmalary ýazaýyn. Siz muny internetden indirip bilersiniz.

 

 

1. Browser

A)Internet explorer

B)Morzilla Firefox

C)Opera

D)Chrome

2.Editor

A)Windowsyň notepad programmasy

B)Notepad++

C)Adobe Dreamweaver

D)Expression Web
Internetde bulardan başgada köp sanda üytgediji (editor) we Browser bar. Bu ýerdäkiler iň köp ulanylýanlary. Sapagymyza başlamazdan öň birini indirip kompýuteriňize guruň.

Ýazan: Hursand Yuldaşow

Gyzykly makalalar

7 teswir

Okyjy 28.04.2011 - 14:41

Menä OPera AC ulanýan tapmadym. Kyn görmeseňiz rus wersiýalaryndan mysal getirseňiz

jogap
Serdar Öräýew 29.04.2011 - 10:25

Opera ullanamok welin yone Opera 11-de Вид=>Средства разработки=>Исходный код(CTRL+U)
we Firefox Mozilla 4-de hem edil shular yaly Вид=>Исходный код(CTRL+U)
Internet Explorer-da bolsa Вид=>Просмотр HTML кода
sen in gowysy operanyn taze wersiyasyny alay Opera 11

jogap
Okyjy 03.05.2011 - 01:51

Tapdym sag bol dost Opera AS-da
ид=>Исходный код(CTRL+F3)

jogap
Okyjy 03.05.2011 - 02:09

Admin bagyşla temadan çykmagam bolsa.
Kimler içerde diýen ýerde (0) görkezip durla, ýa ol ýer diňe sizi grkezýärmi?

Ýene-de maslahatym şu saýt açylanda 34 surat diýýär käýarym 40 gowragam surat görkezýär. Men agyr açylmasyny suratdan görýän belki şol surat knopkalaryňy azaldarsyň. Men bärik höwes bilen gelýän. Gaty kyn açylýar. Şoň üçinem çykyp gidýän. Näme üçin biz tema açyp bilemzok?

jogap
Serdar Öräýew 03.05.2011 - 11:55

(0) diýip durmagynyň sebäbi içerde sen bar

jogap
Serdar Öräýew 03.05.2011 - 11:58

başga adam bar bolsa san üýtgemeli ;)

jogap
Myrat 05.12.2012 - 17:29

Häzirki wagtda HTMLsiz web sahypa ýasamak kyn.
Dostym bu sözüňe dözediş girizmek isleýärin. HTML siz web sahypa ýazmak mümkin däl. Web browzerler diňe html sahypalyryny görkezýär. Ýagny ýazylan .php .css .js sahypalarymyzy html sahypasyna öwürip onsan görkezýär.

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.