Mail.RU Agentda faýyl ugratmak.4

10.25.2011

       Salam hormatly okaýjylar! Men bu gün size Mail.RU Agentda faýyl ugratmaga kömek etmekçi. Bu temany araňyzda bilýäniňiz hem bardyr, bilmeýäniňiz hem bar bolmagy mümkin. Bu faýyly haýsy maksatnamada ugradyp bolýarka diýip pikir etýäniňiz hem bar bolmagy mümkin. Bu faýyly islendik internet browerslerinde ugradyp bolýar. Meselem:  Google Chrome , Mozilla Firefox , Opera , Internet Explorer we ş.m browerslerde ugradyp bolýar.

            Browersi açýaň mail.ru agendi gözledip alýaň. Şol ýerde penjire açylýar. Açylan penjirede Loginiňizi we parolyňyzy girizýäňiz.

 

 

Ýa-da agendiň özünden

                  

Şu ýerden girip bolýar.

Logini we paroly girizenňizden soň Войти düwmesini basýaňyz. Agentda bolsa Нет новых писем diýen bölümi basmaly. Soň täze bölüme geçersiňiz olam siziň poçtaňyz.Poçtaňyzam şular ýaly bolar.

 

Bu bölümdenem Написать diýen bölümi saýlarsyňyz, we ýene bir täze bölüm açylar.

 

Ol bölümde-de mail adresine we name tema ýazjagyňyzy ýazarsyňys. Soňra bolsa Прикрепить файл düwmäni basyp faýylyňyzy seçersiňiz, soňra ýüklenýänçä garaşarsyňyz. Ine şu ýagdaý bolýança.

 

 

Soňam Отправить diýen düwmäni basyp ugradarsyňyz. Ugradanyňyzdan soň şular ýaly bellik çykar.

 

Bellik: Ugratjak faýylyňyz 20 megabaýtdan köp bolmaly däldir!

Toýly Rozyýew -ВГУ им. Машерова unwerstitetiniň talyby.

 1. Kasym

  10.27.2011

  OOoooo betow men shuny onden bari iydap yordum!

  Jogap ber
 2. Kasym

  10.27.2011

  Kyn gormesen Toyly Rambler.ru saytda-da nahili ugradylyanyny goshay!

  Jogap ber
 3. Toýly Rozyýew

  10.27.2011

  Nesip bolsa yene iki ya-uch gunden chykarjak nesip bolsa… :)

  Jogap ber
 4. Okyjy

  10.28.2011

  Tüweleme!
  Toýly Rozyýew -ВГУ им. Машерова unwerstitetiniň talyby.

  Beýleki temalarda 10 E klasmydy?

  Şowly bolsun!

  Jogap ber

Jogap ýaz