Baş sahypa BLOGGER Mobimeetda unudylan paroly tapmak

Mobimeetda unudylan paroly tapmak

ýazan Admin

mobimeetBilişimiz ýaly köp adam mobimeetda saýt açyp onuňam parolyny ýatdan çykaryp başga saýt açyp öňki saýtyndaky dostlaşan adamlaryny ýitirýäler. Eger siz mobimeeta registrasiýa bolanyňyzda ulanýan mobimeet prlojeniýaňyza  login, parolyňyzy sahranit eden bolsaňyz onda şeýdip saýtyňyzy açyp bolar.

Mobimeeta girýäňiz soňam Выйти düwmäi basýaňyz.

Screen 2012.8.23 16-48-27.6

we täze sahypa açylýar. Ol sahypadanam Войти düwmäni basýaňyz.

Screen 2012.8.23 16-49-4.8

Täze sahypa açylýar. Ol sahypada siziň login parolyňyz ýerleşen. Login belli parol unydylan.

Screen 2012.8.23 16-49-28.5

Login ýazylan setire baryp loginiňiziň yzyna  a   harpyny ýerleşdiriňde Войти düwmäni basyňda zagruska garaşyň.

Screen 2012.8.23 16-49-56.7

Zagruska gutarandan soň şular ýaly penjire çykar ol penjiredenem  Да düwmani basyňda zagruska geçip gutarýança garaşyň.

Screen 2012.8.23 16-50-7.2

Zagruska gutarandan soň şu aşakdaky ýaly penjire çykar ol penjirede bolsa siziň loginiňiz bilen unudan parolyňyz çykar.

Screen 2012.8.23 16-50-21.2

Toýly Rozyýew

ВГУ им. Машерова unwerstitetiniň talyby.

Gyzykly makalalar

15 teswir

serdar 09.09.2012 - 13:33

egerde Mobimeeti kompyuterden acjak bolanda “Доступно только для авторизированных пользователей!” $eyle zatlar yazylanda name etmeli maslahat berayseniz!!!???

jogap
serdar 09.09.2012 - 13:35

soob$eniya yazjak bolanda $eyle diyyar “Вы не можете отправлять сообщения / оставлять комментарии пока не подтвердите регистрацию ” sonam tel nomer yazmaly yer gelyar yazanda TMCELL bolanok, $u mahal MTC-em bolanok, name etmelay?

jogap
Toyly 13.09.2012 - 07:51

Hazirki wagtda mobimeete kompyuterin browerislerinden Turkmenistanda girip bolanok. Kompyuterden girjek bolsan yorite mobimeetin prlojeniyasyny almaly bolarsynyz. http://Www.Mpm.my1.ru shu saytdan alyp bilersiniz.

jogap
Toyly 13.09.2012 - 08:00

Serdar senin 2-nji soragyna dushunmedim. Shol yagday nirede gabat gelyar. Ginishleyin yaz shol barada son jogabyny dushunshime gora aydayyn. Yada elyetmez[at]bk.ru bilen habarlashyp bilersin.

jogap
ilshat 13.09.2012 - 18:16

Sag bolun!

jogap
asdf 21.09.2012 - 21:10

yalan

jogap
arslan 21.09.2012 - 21:13

Basgasynyn paroluny bilmegin yoly barmy?

jogap
Toyly 05.11.2012 - 11:20

Bar id nomer arkaly paroly bilmek ony az wagt son chykararys. Yagny 31.12.2012y chykmagy mumkin. Shu wagtlykcha sahypamyzda galyp tazelikler bilen tanyshyp bilersiniz.

jogap
Arslan 10.11.2012 - 21:08

Bor toyly….sabursyzlyk bilen garaşyan täze yazgynyza ;)

jogap
seyran 17.11.2012 - 17:30

mobi gerek

jogap
perman 19.11.2012 - 10:52

gulkunç eken …..taze registrasya geçende taze goyjak parolyny gorkezyar :)

jogap
atajan Tangriberdiyev 02.05.2013 - 11:24

men mobimeetde parolumy yitirdim shunun yalyy etdimem welin bolonok name etmeli hayysht bilyan bolsanyz aydayynda!?(((

jogap
Toyly 21.06.2013 - 21:08

atajan Tangriberdiyev menin owreden ululym kodyny sahranit eden bolsan sheydip achyp bolyar. Eger sahranit etmedik bolsan onda sen dine haysy noere registrasiya eden bolsan shonun usti bilen achyp bilersin. Hack etmek baradada nesip bolsa yazaryn!

jogap
Aym 04.10.2013 - 18:16

Menin parolymy biri uytgedipdir indi anketamy acyp bolmazmyka

jogap
yhlas77@gmail.ru 07.10.2013 - 12:34

Men anketamy biri ogurlapdyr nadip alyp borka

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.