Mobimeetda unudylan paroly tapmak15

08.26.2012

mobimeetBilişimiz ýaly köp adam mobimeetda saýt açyp onuňam parolyny ýatdan çykaryp başga saýt açyp öňki saýtyndaky dostlaşan adamlaryny ýitirýäler. Eger siz mobimeeta registrasiýa bolanyňyzda ulanýan mobimeet prlojeniýaňyza  login, parolyňyzy sahranit eden bolsaňyz onda şeýdip saýtyňyzy açyp bolar.

Mobimeeta girýäňiz soňam Выйти düwmäi basýaňyz.

Screen 2012.8.23 16-48-27.6

we täze sahypa açylýar. Ol sahypadanam Войти düwmäni basýaňyz.

Screen 2012.8.23 16-49-4.8

Täze sahypa açylýar. Ol sahypada siziň login parolyňyz ýerleşen. Login belli parol unydylan.

Screen 2012.8.23 16-49-28.5

Login ýazylan setire baryp loginiňiziň yzyna  a   harpyny ýerleşdiriňde Войти düwmäni basyňda zagruska garaşyň.

Screen 2012.8.23 16-49-56.7

Zagruska gutarandan soň şular ýaly penjire çykar ol penjiredenem  Да düwmani basyňda zagruska geçip gutarýança garaşyň.

Screen 2012.8.23 16-50-7.2

Zagruska gutarandan soň şu aşakdaky ýaly penjire çykar ol penjirede bolsa siziň loginiňiz bilen unudan parolyňyz çykar.

Screen 2012.8.23 16-50-21.2

Toýly Rozyýew

ВГУ им. Машерова unwerstitetiniň talyby.

 1. serdar

  09.09.2012

  egerde Mobimeeti kompyuterden acjak bolanda “Доступно только для авторизированных пользователей!” $eyle zatlar yazylanda name etmeli maslahat berayseniz!!!???

  Jogap ber
 2. serdar

  09.09.2012

  soob$eniya yazjak bolanda $eyle diyyar “Вы не можете отправлять сообщения / оставлять комментарии пока не подтвердите регистрацию ” sonam tel nomer yazmaly yer gelyar yazanda TMCELL bolanok, $u mahal MTC-em bolanok, name etmelay?

  Jogap ber
 3. Toyly

  09.13.2012

  Hazirki wagtda mobimeete kompyuterin browerislerinden Turkmenistanda girip bolanok. Kompyuterden girjek bolsan yorite mobimeetin prlojeniyasyny almaly bolarsynyz. http://Www.Mpm.my1.ru shu saytdan alyp bilersiniz.

  Jogap ber
 4. Toyly

  09.13.2012

  Serdar senin 2-nji soragyna dushunmedim. Shol yagday nirede gabat gelyar. Ginishleyin yaz shol barada son jogabyny dushunshime gora aydayyn. Yada elyetmez[at]bk.ru bilen habarlashyp bilersin.

  Jogap ber
 5. ilshat

  09.13.2012

  Sag bolun!

  Jogap ber
 6. asdf

  09.21.2012

  yalan

  Jogap ber
 7. arslan

  09.21.2012

  Basgasynyn paroluny bilmegin yoly barmy?

  Jogap ber
 8. Toyly

  11.05.2012

  Bar id nomer arkaly paroly bilmek ony az wagt son chykararys. Yagny 31.12.2012y chykmagy mumkin. Shu wagtlykcha sahypamyzda galyp tazelikler bilen tanyshyp bilersiniz.

  Jogap ber
 9. Arslan

  11.10.2012

  Bor toyly….sabursyzlyk bilen garaşyan täze yazgynyza ;)

  Jogap ber
 10. seyran

  11.17.2012

  mobi gerek

  Jogap ber
 11. perman

  11.19.2012

  gulkunç eken …..taze registrasya geçende taze goyjak parolyny gorkezyar :)

  Jogap ber
 12. men mobimeetde parolumy yitirdim shunun yalyy etdimem welin bolonok name etmeli hayysht bilyan bolsanyz aydayynda!?(((

  Jogap ber
 13. Toyly

  06.21.2013

  atajan Tangriberdiyev menin owreden ululym kodyny sahranit eden bolsan sheydip achyp bolyar. Eger sahranit etmedik bolsan onda sen dine haysy noere registrasiya eden bolsan shonun usti bilen achyp bilersin. Hack etmek baradada nesip bolsa yazaryn!

  Jogap ber
 14. Aym

  10.04.2013

  Menin parolymy biri uytgedipdir indi anketamy acyp bolmazmyka

  Jogap ber

Jogap ýaz