Baş sahypa E-SAPAK Hackerler we görnüşleri

Hackerler we görnüşleri

ýazan Admin

Hacktivist – Haktiwistler esasy öz dogry hasap etýän düsünjeleri ugruna internet sahypalary hackleýän we bas sahypalaryna öz duýduruslaryny ýerlesdirýänler. Meselem Türkmenistan hakynda erbet zatlar ýazýan milli baýlyklarymyza hormat goýmaýan bir saýtyn Türkmenistan watany üçin hacklaninden son bas sahypa “Siz kim bize hormat goýmaz ýaly, deminizi bir ýerinizden aldyrarys gerek bolsa” diýen ýaly ýazgy ýazyp we bu hackleme isini dine sol pikir ugruna etýänler.

White Hat Hacker – Bu hackerler adamlara, döwlete, firma ýada haýsydyr bir edara zyýan edenoklar diňe adamlara kömek etmek üçin elinde baryny edyärler we iň esasy zadam özleriniň kömek edýändiklerini aýdanoklar, durmuşda ýönekeýje adam ýaly gezýärler.

Black Hat Hacker – Bu hackerler hiç zady sylap duranoklar öz edýän işlerine ýada gulluk edýän düşünjelerine garşy bolanlara topar bolup ýada özleri hüjüm edýärler.we çöwürip, zeper ýetirip gaýtýarlar. We köplenç pul garşylygynda adamlaryň şahsy maglumatlaryny ähli ile ýaýradyp bilýärler. Bankdaky pullaryny alyp başka biriniň hasabyna geçirip günäsiz adamlary günäläp bilýerler.

Gray Hat Hacker – Bu hackerler hem peýdaly hem zyýanly. Gerekli ýerinde öz döwletine garşy gidenlere ýada politiki ýagdaýlara görä başka döwletlere zeper yetirýärler. Ýada günäsiz, güýçsüzlere kömek edýärler.

Cracker – Crackerler esasanam kompýuterimizdäki programmalyn göçürme goraglaryny (copy) döwüp, bu programmalry rugsatsyz paýlap pul gazanýarlar. Das töweregimizde görýän piratysky*(pirate) diýilýän oýunlar , programmalry crackerler paýlaýar. Programma ýazýan inženerlerin näletini alýarlar, bu 100$, 1000$, belkide 10000$ bahasy bolan bu programmaly ulanýanlardanam dileg doga alýanlara cracker diýilýär.

Phreacker – Telefon torlary (Phone Network) üstünde işleýän we telefonlar arkaly mugt gürleşmegiň ýollaryny gözleýän topar

Script Kiddie – Bular esasanam hackersumak diýilip atlandyrylýan, hasam okuw çagyndaky çagalaryn birbirine zyýan bermek üçin hackerlere menzemäge çalysanlardyr. Doly hacker diýip bolmaz. Script Kiddieler esasanam adamlaryn e-poçtalarynyn açarsözlerini ogurlaýanlardyr.

Lamer – Lamerler Hackerler bilen uzakdan ýakyndan baglansygy bolmaýan we bilýän birnäçe terminjikleri bilen ýada programmalary bilen dostlarynyn ýanynda “Men Hacker” diýip gezýän kiçi ýasdaky çagalardyr. Näme etýänini doly bilmeýändigi üçin käwagt zyýan berip bilerler.

Azat Rahmanow

Ankara Uniwersitetiniň talyby

Gyzykly makalalar

1 teswir

Eziz 05.05.2011 - 16:43

:D

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.