Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?2

12.07.2013

hacker-tmŞähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar ýeňillik bilen parollary bilip bilýärler? Hemme mesele bolsa hakyky adamlar barada gidýär.

Esasy bahanalaryň biri – biz oýlanmak arkaly şeýle parollar oýlap tapýas, ýagny biz oýlap tapan parollarymyzy başga bir adam bilmez ýaly, ýatda saklamaz ýaly edip oýlap tapýas. Ýöne islendik adam hem şahsy kompýuter ulanyp başarýar. Geliň indi bolsa hakerlaryň nädip parollary bilýändikleri we munuň bilen nädip göreşmelidigi barada gürrüň bereliň.

Diýmek, 2013-nji ýylyň mart aýynda belli Amerikan žurnaly “Ars Technica” gyzyklanmak maksady bilen bir barlag geçirdi: onuň redaktory Neýt Anderson, ol mundan öň parol döwmek bilen asla gyzyklanmadyk adam açyk torda erkin ýaraglanyp, ýagny soft (programma) internetdaky erkin ýagdaýda duran soft bilen, soňky wagtlarda iň köp “heş” saklaýan RockYou atly programma, şeýle hem sekundyň dowamynda tordan tapylan we haýsydyr bir näçe sagadyň dowamynda ýüklenilen we ýöriteleşdirilen forumdaky (maslahathana) 16449 MD-5- heşlary alýar, onda sekiz müň ulanyjynyň parolyny bir tekst formasynda alýar.

Gaýtalaýas, Anderson mundan ozal durmuşynda asla parol döwmek bilen meşgullanmadyk adam. Şonuň üçin, munuň ýeten netijelerine üns berip “Ars Technica” žurnaly şular ýaly barlagy ýene bir sapar geçirmeklik isleýär. Özüem şol tertip boýunça ýagny MD-5 heş bilen, ýöne bu gezek professional döwüjiler bilen (gülkünç hem bolaýýar öýdýan :-D). Bu gezek netijeler hasam ýokary sanlar çykarýar.

Hemmesinden beter bu barlagy Stricture Consulting Group, Jeremi Gosna has gowy geçirmeklik başardýar. Adaty seriýadaky AMD prosessor we Radeon 7970 wideo şekillendirijisi bolan kompýuter arkaly ol 20 sagadyň dowamynda 14734 sany parol döwmegi başarypdyr, ýagny bu görkeziji tertip sanynyň 90% barabar. Ikinji ýerde bolsa Ýens Ştobeý, oclHashcat-plus aty mugt ýaýradylýan programmanyn öňdebaryjy düzüjileriniň biri. Elbetde döwmeklik üçin biraz güýçli maşyn ulanyp, ýagny 2 sany wideo şekillendiriji Radeon 6990 ulanmak bilen 1 sagadyň dowamynda ol 13486 sany heşy açyp bilýär, ýagny 82% (tertip san diýýänim spisok!). Ýene bir radix lakamly haker hem şol bir wagtyň özünde 62% paroly bilýär, ýöne ol ähli eden işleri barada düşnükli teswirler goýýar.

Nädip ýöriteleşen döwüjiler hereket edýärler we näme üçin ulanyjylaryň parollaryny şeýle bilmek aňsat?
Ilki bilen “aňsat” parollar döwülýär, bular üçin az wagt sarp edýäň, soňra bolsa kompýuter oýunlary ýaly haker kyn ugurlara geçýär, ýagny olar üçin köp wagt sarp etdirýän we şol bir wagtyň özünde köp pikirlenip oýlanmaklyga mejbur edýän güýmeje bolýar.

Başda “gödek güýç” göýberilýär (elbetde bahana), bu bolsa uzynlygy 1-6 sany simbol açyp bilýän, şeýle hem onuň sanyna 26 sany ýokary we aşaky registrlara girýän latin harplary, 10 san we 33 ş.m. simbollar, jemi -95. Netijede biz medeniýetli sanlara eýe bolup durus, orta statistika boýunça desktop kompýuter muny sanlyja minutda hasaplap bilýär.

Şeýlelik bilen uzyn parollar 1-2 simbol üýtgeýän sanly görnüş hödürleýär we doly kombinasiýa eýe bolmaklyk üçin bolsa birnäçe gün gerek bolýar. Şonuň üçin ýöriteleşen adamlar mysal üçin diňe aşaky registrdan bolan diňe harply parollary saýlaýarlar, olary jemi 8 sany simboly bolýar, şeýle-de sanly parollary jemi 12 sany sombolly bolany saýlaýarlar. “Gödek güýç” usuly şeýle görkezijiler bilen ep-esli göterimli uzyn parollary aýmaklyga mümkinçilik döredýär.

Hawa hormatly okyjylar, men bu zatlary öň köp ýerlerde okadym we siziň bilen paýlaşmaklyk üçin türkmen dilinde ýazdym. Elbetde maňada ýazmak aňsat düşmedi, ýöne şonda-da başardygymdan söze düşnükli edip ýazmakçy boldym. Hakerlaryň hem bar iş siz dälsiňiz we siziň şahsy sahypalaryňyz döwmeklige hemmelere başartmaz. Häzirki wagtda hakerlara garşy göreş güýçlenýär. Emma adam beýnisine çäre ýok. akyllydan-akylly adamlar bar. Bu zatlaryň hemmesi bir tutuş oýny ýatladýar. Edil oýundaky ýaly utanam bolýar utulanam. Döwmeklik işi bilen meşgullanmak islemäň, bu gowy zat däl. Eger siz bu ugurda okaýan ýa-da özüňizi taýýarlaýan bolsaňyz onda size ÜSTÜNLIK!!!

Demiroff

Çeşme: http://on.fb.me/1dab1Uv

 1. KelLesymn

  10.28.2019

  Danni Propecia Isotretinoin Skin Health Website On Line Generique Kamagra 100mg cialis 5mg best price Bactrim No Prescription Propecia Eficacia 1 Mg Cialis versand aus deutschland

  Jogap ber
 2. KelLesymn

  11.06.2019

  Propecia Dosage Or 5mg cialis 5mg Kamagra Vendita

  Jogap ber

Jogap ýaz