Microsoft-yň batareýasynda plýuslar we minuslar ýok0

07.07.2010

Microsoft şereketiniň wekilleri gyzykly tehnologiýany – InstaLoad döredendikleri hakynda mälim etdiler. Bu täzelik batareýalaryň polýarlygy ýaly düşünjäni ýatdan çykarma rugsat berýär. Ýönekeý ulanyjylar indi batareýany enjamyň içine nädip dogry goýmalydygy hakynda oýlanmak gerek däl. Buwagt Microsoft bu tehnologiýany kommersiýalaşdyrmagyň üstünde işleýär.

InstaLoad tehnologiýasyny ulanmakda Duracell, AE Light we beýleki iýmitlendiriji çeşmeleri öndürijiler gyzyklandylar. Bu tehnologiýany ulanmak üçin öndürijiler tölemeli bolarlar, emma munuň bahasy örän pes, şonuň üçin InstaLoad tehnologiýasynyň ýaýramagyna päsgelçilik bolmaz. Mundan başga, ýönekeý ulanyjylar bateraýanyň ýerleşen ýerine ýörite konnektor oturtmaly bolarlar.

Microsoftdakylaryň aýtmagyna görä, InstaLoad tehnologiýasy AA, AAA, С, D we CR123görnüşli batareýalar bilen işleýär.

Ýazan: Batyr BATYROW

Jogap ýaz