Baş sahypa KOMPÝUTER Windows 7-ni aktiwasiýa etmek

Windows 7-ni aktiwasiýa etmek

ýazan Serdar Öräýew

Bilişimiz ýaly aktiwasiýa edilmedik windowslary ýagny windows operasion sistemasyny doly guýjinde ullanmak üçin 30 gunlik dälde uzak möhletli ullanyş üçin aktiwasiýa edilýär. Adaty ýagdaýlarda aktiwasiýa 30 günlik bolsa biz ony 30 günden uzak ullanyp bilemizok şol sebäpden biz özullanýan operasion sistemamyzy çalyşmaly bolýas ýa-da ony käbir usullar bilen aktiwasiýa etmeli bolýas. Käbir faýllaryp kömegi bilen aktiwasiýa işi ýerine ýetirilýär ýöne şol faýllary antiwirus programmamyz wirus diýip görkezýär kim öz ullanýan kompýuterinde wirusyň bolmagyny isleýär elbetde hiçkim islänok ol ýagdaýy şol sebäpden biz antiwirus programmasyny oz kompýuterymyzda gurnap onuň bazasyny täzeläp üstüni ýetirip durýarys. Indi biz akiwasiýamyzy uzlatmak üçin indini hereketleri etmeli. Dogry her kimde özüne ýakyn bolan dilde windowsy gurnandyr ýagny türlmen, rus, iňlis, türk we ş.m. başlamazdan öň meniň kompýuterym we onuň hem häsiýetlerine (swoýstwasyna) girip näçe gün galandygyny görüň:

Пуск =>Все программы => Стандартные => Командная строка ol ýerde bolsa administratoryň ady bilen işe goýbermeli ýagny командная строка diýen ýazgynyň üstünde syçanjygyň sag düwmejigini basmaly we Запуск от имени администратора diýen bölümi saýlamalyda işe goýbermeli. Soň bir penjirejik açylar şol ýerde çykan yazgynyň yzyndan bolşy ýaly meselem şeýleräk yazgy çykmagy mümkin “C:WindowsSystem32” ine şeýleräk ýazgy şu ýazgynyň yzyndan “slmgr.vbs /rearm” diýip ýazmaly we soň çykjak kiçijik penjiräni ünsli okap OK düwmejige basmaly. Ünsli oka diýýänim näme ýazgy çykardy diýjek boldym 2 setirden köp ýazgy çykaranok alada edip oturmaň köp zat okamalydyr diýip )). Ine şondan soň kompýuteryňyzy gaýtadan işe goýberiň ýagny perezagruzka ediň we soň ýene-de hälki herekedi gaýtalaň näçe gün galandygyny eger-de 30 gün galdy diýip görkezse onda eden işimiziň şowuna düşdigi.

Gyzykly makalalar

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.