Baş sahypa BLOGGER MobileVOIP-näme?

MobileVOIP-näme?

ýazan Admin

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de her minudyňa 0.07 ýewrodan gitýär. MobileVOIP-e pul geçireniňde iň azyndan 10 ýewro pul salmaly. Pul salynanda WebMoney, WalletOne, YandexMoney,Maestro, MasterCard, PayPal,Amex , Visa, Visa Electron we başgada bir näçe zatlaryň üsti bilen geçirip bolýar. Salan pulyňyzy 90 günde gutarmaly bolmasada öz-özünden gutarýar. Programmanyň özüni mugyt görnüşde App Store, Android, Nokia Symbian, BlackBerry, Windows Phone we Windows 8/RT alyp bilersiňiz.

Saýta agza bolmak üçin şu  https://www.mobilevoip.com/ru/signup/  linkde agza bolup bilersiňiz.  Linke girenňizde ilki bilen haýsy we nähili ulgam gerekdigini seçersiňiz.

Снимок2

Ulgamy seçenňizden soň Sing Up düwmä basyň. Meselem: 12VOIP-i seçeliň we agza bolalyň.

Снимок3

Anketany doldyryň bolanňyzdan soň Register düwmä basýaňyz. Soň MobileVOIP- siziň hasabyňyz açylýar we hasabyňyza pul salyp dünýäniň islendik ýerine jaň edip bilersiňiz. Jaň etmek gaty amatly bolýar ekeni. Kimdir birine jaň edeniňde sesiň döwülip gelenok ýa gidenok arkaýyyn gürleşip bolýar.

Toýly Rozyýew

Gyzykly makalalar

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.