SAÝLANAN
Türkmenistanda biznes we telekeçilik kanunçylygy

Türkmenistanda biznes açmak ýada ýöretmek kynmy? Kanuny tarapdan nähili çäklendirmeler we rugsatlar bar? Bugün bu soraglaryň üsdünde gysgaça durup geçeliň. Täze telekeçilik işleri…  dowamy>>

Azat Rahmanow
iPhone 7 hakynda “gybatlar” ýaýrap başlady

2015 -nji ýylyň Sentýabr aýynda iPhone 6s akylly telefonuny satuwa çykaran Apple kompaniýasy, beýleki modellerinden tapawutly 3D touch aýratynlygy bilen saýlanypdy. Indi bolsa…  dowamy>>

INTERNET
com.tm, edu.tm we gov.tm domainleri

Birnäçe ýyldan bäri “gov.tm” domainleri Türkmenistanyň döwlete degişli edaralarynyň ulanýandygyny görýäris. Ýakyn wagtlarda Türkmentelekom uniwersitetler ýada bilim ulgamyndaky edaralar üçin “edu.tm” we ýuridiki…  dowamy>>

Elektron söwda
Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 2

Türkmenistan elektron söwdasyna öňümizdäki 2 ýylyň içinde doly öwrenişmegi mümkin. Şu wagtky döwürde uly firmalaryň höwesjeňlik bilen başlan e-söwda işinde netije görüp bilmeýänligi…  dowamy>>

Elektron söwda
Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 1

Ýurdumyzda internediň ösmegi we ýaýramagy bilen, hemmä mälim boljak soraga jogap gözlenilip başlandy: “internetden nädip pul gazanmaly”. Pul gazanmak diýilende ilki bilen kellä…  dowamy>>

BILIM
Çagamyzyň zehini we tehnologiýa

Hemmämiziň bilişimiz ýaly, täze nesil tehnologiýanyň içinde dogulýar. Bu ýagdaýa eneatalaryň nähili garaýandygyna düşünmek üçin bir hakykaty bilmek gerek, biz tehologiýanyň içinde dogulmadyk,…  dowamy>>

E-SAPAK
Öýüňizdäki Wi-Fi internedi tizlendirmek üçin nämeler etmeli?

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterde programirlemäni kimler öwrenmeli?

Dünýäniň iň meşhurlaryndan Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates ýalylaryň ählisi kiçi ýaşdan başlap programirlemäni öwrenip başladylar. Dünýäde inženerlik ugrundan okadýan okuw jaýlarynyň…  dowamy>>