Baş sahypa DÜRLI ULGAMLARAWTOULAG Awtosürüjiler üçin OSNOVA metal we ýagyň nanokondisioneri.

Awtosürüjiler üçin OSNOVA metal we ýagyň nanokondisioneri.

ýazan Batyr

OSNOVA metal we ýagyň nanokondisioneri, nanotehnologiýanyň prinsipleri esasynda iň täze ýagyň sintetiki komponentleriň we nanomateriallaryň ulanylmagy bilen işläp düzülen.

OSNOVA nanokondisioneri – dünýäde ilkinji ekologiki, resurs saklaýjy hlororganiki däl birleşmelerden –  metal kondisioneri. Önümiň gabynda “Hlorsyz” we  “Nanotehnologiýa önümi” belgileri bar. Dört-taktly we iki-taktly hereketlendirijiler üçin her dürli motor ýaglaryň görnüşlerine goşulýar.

Içinden ot alýan hereketlendirijileriň her dürli görnüşleriň könelmeginden goraýar. Örän ýokary metalyň üstki ýüzüne meňzemeklik häsiýetine eýe. Her dürli ýaglaryň eýe bolýan ähli häsiýetlerini maksimal ýokarlandyrýar.

Dykyzlandyrylan metallar bilen himiki tarapdan neýtral.

Termiki okislenmä we gidroliza garşy örän durnukly.

Düzüminde ftoruglerod, hlorparafin we beýleki hlororganiki birleşmeler, metalyň poroşoklary we metalorganiki birleşmeleri, grafit ýok.

IŞLEÝIŞ MEHANIZMI.

Metal we ýagyň nanokondisioneri OSNOVA – 12-25 nm ölçegdäki nanokomponentleriň suwuk alifatiki sopolemerlaryň dispresiýasy. Sürtülme düwümlerde ýüklenme ulalanda – STF täsiri (Shear Thickening Fluid) OSNOVA ýag plýonkasy mäkämleşýär. Munuň netijesinde süýşme akymynda ýag plýonkanyň eýe bolan ukyby birden artýar.

Ýüklenme azalanda nanosistema şol bada başlangyç ýagdaýa gaýdyp gelýär.

Ýazan: Batyr BATYROW

Gyzykly makalalar

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.