Disketalaryň önümçiligi ýatyrylar0

05.07.2010

20 ýy­lyň do­wa­myn­da komp­ýu­ter dis­ke­ta­la­ry­ny ön­dü­ren ýa­pon­la­ryň “So­ny” kom­pa­ni­ýa­sy onuň önüm­çi­li­gi­ni ýa­tyr­ýar di­ýip, “The Mai­nichi Dai­ly News” ga­ze­ti ha­bar ber­di. Bu ba­ra­da met­bu­gat be­ýa­na­ty­ny be­ren kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­la­ry 3,5 dýuým­lyk dis­ke­ta­la­ry­ň önüm­çi­li­gi­ni 2011-nji ýy­l­da tog­tat­mak­çy bol­ýan­dyk­la­ry­ny aý­dyp geç­di­ler. Hä­zir­ki wagt­da kom­pa­ni­ýa­nyň 3,5 dýuým­lyk dis­ke­ta­la­ry bo­ýun­ça ýa­pon ba­za­ryn­da­ky söw­da­sy 70 gö­te­ri­me ba­ra­bar­dyr. Ge­çen ýyl “So­ny” bu dis­ke­ta­la­ryň 8,5 mil­lio­ny­ny sa­typ­dy. Bu bol­sa ola­ryň söw­da­sy­nyň iň şow­ly bo­lan 1995-nji ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de ba­ry-ýo­gy 10 gö­te­ri­mi­ne eýe bol­ýar. Öz döw­rün­de komp­ýu­ter­le­riň äh­li­sin­de hem ula­ny­lan bu dis­ke­ta­la­ryň il­kin­ji önüm­çi­li­gi ba­ryp-ha 1981-nji ýyl­da baş­la­nyp­dy.

Biznes Reklama Gazeti – Türkmenistan

Jogap ýaz