E-SAPAK
0 we 1

Bu ne tä­sin dün­ýä, onuň ag­la­ba bö­le­gi di­ňe iki sa­ny bel­gi­niň kö­me­gi bi­len tes­wir edil­me­gi müm­kin. Bu gün­ki komp­ýu­ter­le­riň hö­dür­le­ýän äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri we…  dowamy>>

TEHNOLOGIÝA
“Tos­hi­ba­nyň” 3D te­le­wi­zo­ry

Teh­no­lo­gi­ýa as­lyn­da örän “sa­da”. Te­le­wi­zor bir ge­zek­de bir kad­ryň 9 ýer­den aý­ra­tyn dü­şü­ri­len gör­nü­şi­ni gör­ke­zip, ada­myň bu şe­kil­le­ri 3 öl­çeg­li gör­me­gi­ne se­bäp bol­ýar….  dowamy>>

TELEFON
3D ulgamly mobil telefony

Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň “Sam­sung” kom­pa­ni­ýa­sy ek­ra­ny 3D ul­gam­ly mo­bil te­le­fo­ny­nyň önüm­çi­li­gi­ne baş­la­mak­çy bol­ýar. Olar ýa­kyn­da önüm­çi­li­gi­ne baş­lan­jak “W960” mo­del­le­ri­niň disp­le­ýi­ni  3D ul­gam­ly edip çy­kar­ma­gy…  dowamy>>

TELEFON
Ýaponlar mobil rewolýusiýasyny golaýladýarlar

Sharp dünýä belli oýlap tapyjy kompaniýadyr. Onuň hünärmenleri, mysal üçin, gelejegiň gaty bir üýtgeşik boljak gadžetleri(enjamlary) taýýarlaýarlar. Mundan başga-da, olaryň oýlap tapan zatlaryň…  dowamy>>