E-SAPAK
Facebook-da application(?)lar diwarymda birahat edýär!

Facebook-da käbir application(?)lar diwaryma awtomatiki usulda ýazýarlar. Köpüsi meniň islegim boýunça ýazanok. Birgün bir dostumyň diwaryndan gije 3-iň ýarynda “Pal atyldy, bugün sen…  dowamy>>

E-SAPAK
0 we 1

Bu ne tä­sin dün­ýä, onuň ag­la­ba bö­le­gi di­ňe iki sa­ny bel­gi­niň kö­me­gi bi­len tes­wir edil­me­gi müm­kin. Bu gün­ki komp­ýu­ter­le­riň hö­dür­le­ýän äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri we…  dowamy>>

DOWNLOAD
Paýlaşmagyň iň aňsat usuly: “BitTorrent”

Internetde aýdym, film, surat ýa-da başga faýllar paýlaşylanda, adaty ýagdaýda şeýleräk shema ulanylýar: paýlaşylýan faýl serwera goýulýar hem-de şol faýldan peýdalanmak isleýänler Internet…  dowamy>>

E-SAPAK
Gizlenen faýl we bukjalaryňyz görünenokmy? Ine size tilsim!!!

Kompýuteriňizdäki wiruslaryň birinden dynsaňyz beýlekisi geler. Baş etmek hakykatdanam kyn. Has hem käbir wiruslar giren ýerini haraba öwürýär. Bu wiruslardan biri hem sizin…  dowamy>>