E-SAPAK
Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?

Şähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar…  dowamy>>

E-SAPAK
Hackerler we görnüşleri

Hacktivist – Haktiwistler esasy öz dogry hasap etýän düsünjeleri ugruna internet sahypalary hackleýän we bas sahypalaryna öz duýduruslaryny ýerlesdirýänler. Meselem Türkmenistan hakynda erbet…  dowamy>>