INTERNET
2011-de Google-da Iň Köp Gözledilenler / Türkmenistandan

Google, 2011-nji ýylda iň köp gözledilen sözleri ýüze çykardy. Her ýyl köp gözledilenleri mälim etýän Google Insight-da görkezilen Türkmenistaň netijelerini siz üçin topladyk….  dowamy>>

KOMPÝUTER
Haýsy faýly haýsy programma açýar

Mp3, AVI, Mpg ýa-da Pdf, Doc, RAR, Jpeg ýaly Faýl Görnüşleri köpimize mälim bolsa gerek. Emma beýleki Faýl görnüşleri we olary açyp bilýän…  dowamy>>

KOMPÝUTER
Windows Wezipe Dolandyryjysy (Task Manager) Işlänok

Windows Wezipe Dolandyryjysy göräýmäge ýönekeýje bolsa-da Kompýuterimizi  dolandyryp boljak, windows programmajygydyr. Bu Programmajyk iň aňsat CTRL+ALT+DEL  bilen açylýar. Şeýle hem CTRL+SHIFT+ESC gyskgaýoly, Start=>Gözleg(xp-de…  dowamy>>

BILIM
Dünýäniň iň güýçli mikroskopy

ABŞ-nyň San-Antonio şäherindäki Tehas uniwersitetinde işläp başlan “JEMARM200F” mikroskopy dünýäniň iň güýçli mikroskopy hasaplanýar. Ol obýektleri 20 million esse ýakynladyp görkezmäge ukyplydyr. Enjamyň…  dowamy>>

HARDWARE
Dünýädäki maglumatlar nirede saklanýar?!

Kompýuter enjamynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy bilen birlikde adamlar islän maglumatlaryny örän çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilyärler. Ýeri, geçen ýyllarda bar bolan maglumatlaryň hemmesi…  dowamy>>

KOMPÝUTER
“iPad” alaryn diýseňiz…

“Apple” şereketiniň “iPhone” hem-de “iPad” enjamlaryna niýetlenen programmalary ýaý­ratmak üçin açan “AppStore” saýtyndan 200 müňden gowrak programma tapmak bol­ýar. Gys­ga wagt­da tab­let­ ky­sym­ly komp­ýu­ter­le­riň…  dowamy>>