E-SAPAK
Informasiýalaryň kodlanylyşy

Daşky gurşawa akyl ýetirmek prosesinde janly organizmler bilen adamyň arasyndaky informasiýa alyş-çalyşygynda (adam bilen adamyň, adam bilen kompýuteriň, kompýuter bilen kompýuteriň we ş.m.)…  dowamy>>

E-SAPAK
Informasiýanyň mukdarynyň ölçeg birlikleri

Durmuşdaky informasiýalaryň mukdaryny kesgitlemek we ölçemek zerur bolup durýar. Informasiýalaryň çeşmesinden informasiýalary sarp edijilere geçirmek üçin onuň mukdaryny kesgitlemek bilen aragatnaşyk kanalynyň kuwwaty…  dowamy>>

BILIM
Dürli görnüşli informasiýa obýektleri

Informasiýa obýektleri  özünde informasiýa saklaýan kime-de bolsa birine gerek boljak kitaplar, žurnallar, gazetler, makalalar, islendik görnüşli hatlar we beýleki dokumentler (resminamalar) bolup bilerler….  dowamy>>

E-SAPAK
Informasiýa

Informatika we informasiýa tehnologiýalary dersi informasiýalar, olaryň ýygnalyşy, ýatda saklanylyşy, işlenip taýýarlanylyşy hem-de kompýuter tehnikalarynyň kömegi bilen aňlatmak baradaky ylymdyr. Informatika kompýuterler hem-de…  dowamy>>