DÜRLI ULGAMLAR
In­ter­net ha­kyn­da nä­me­le­ri bil­ýä­ris?…

Me­ge­rem, hä­zir­ki wagt­da In­ter­net ha­kyn­da bil­me­ýän ýok­dur. Dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça ada­myň In­ter­ne­ti te­le­wi­zor­dan has köp ulan­ýan­dy­gy hiç ki­mi ge­ňir­gen­dir­me­se ge­rek. In­ter­ne­tiň ýola goýulmagy bi­len…  dowamy>>

BLOGGER
60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

HARDWARE
Dünýädäki maglumatlar nirede saklanýar?!

Kompýuter enjamynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy bilen birlikde adamlar islän maglumatlaryny örän çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilyärler. Ýeri, geçen ýyllarda bar bolan maglumatlaryň hemmesi…  dowamy>>

INTERNET
Eyesinden.com – Ygtybarly Söwda Merkezi

Tilsimat Group Eyesinden.com – Ygtybarly Internet Söwda Merkezini hyzmata açdy. Elýeterli harytlary bilen Türkmenistanyň iň ygtybarly, ynamly we amatly söwda merkezi siziň üçin:…  dowamy>>

INTERNET
Dünýäde 1,2 milliard adam “Wi-Fi”-ni ulanýar

Dün­ýä­de 1,2 mil­liard ada­my­nyň In­ter­ne­te “Wi-Fi” sim­siz ara­gat­na­şyk teh­no­lo­gi­ýa­sy ar­ka­ly gir­ýän­di­gi anyk­lan­dy. “Is-Stat” şe­re­ke­ti­niň ge­çi­ren bar­la­gy­nyň ne­ti­je­si­ne gö­rä, “Wi-Fi” teh­no­lo­gi­ýa­sy­ny ulan­ýan adam­la­ryň sa­ny­nyň…  dowamy>>

DOWNLOAD
Paýlaşmagyň iň aňsat usuly: “BitTorrent”

Internetde aýdym, film, surat ýa-da başga faýllar paýlaşylanda, adaty ýagdaýda şeýleräk shema ulanylýar: paýlaşylýan faýl serwera goýulýar hem-de şol faýldan peýdalanmak isleýänler Internet…  dowamy>>

KOMPÝUTER
Öýe komp­ýu­ter al­mak

Eger-de, kom­pýu­te­ri di­ňe In­ter­ne­te gir­mek, e-poç­ta oka­mak ýa-da hat ýaz­mak ýa­ly “agyr” bol­ma­dyk iş­ler üçin ulan­mak is­le­ýän bol­sa­ňyz, 300-350 dol­lar­lyk komp­ýu­ter ýe­ter­lik­li bol­ýar….  dowamy>>