AWTOULAG
Dün­ýä­niň iň gym­mat aw­tou­la­gy

Dün­ýä­de iň gym­mat ula­gyň “Koe­nig­segg Trevita­dy­gy” mä­lim edil­di. Oky­jy­la­ry­na yk­dy­sa­dy ha­bar­la­ry ýe­tir­ýän “For­bes” žur­na­ly­nyň ha­ba­ry­na gö­rä 1.018 at güý­jü­ne ba­ra­bar kuw­wa­ty bo­lan bu…  dowamy>>