E-SAPAK
Komp­ýu­te­ri nä­dip go­ra­ma­ly?

Hä­zir öý­de go­ýul­ýan komp­ýu­ter hem­me­ler­de bar. Hat­da şonsuz dur­mu­şy göz öňü­ne ge­tir­mek hem müm­kin däl. Is­len­dik me­se­le goý, ol dip­lom işi ýa-da ýyl­lyk…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuteriň esasy düzümleri we olaryň funksiýalary

Kompýuter sözi iňlisçe computer – hasaplaýjy diýmekdir. Kompýuter programmirlenýän elektron gurluş bolup, maglumatlary işläp taýyarlamaga we hasaplamalar geçirmäge  hem-de simwollar bilen baglanyşykly meseleleri…  dowamy>>

HARDWARE
Dünýädäki maglumatlar nirede saklanýar?!

Kompýuter enjamynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy bilen birlikde adamlar islän maglumatlaryny örän çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilyärler. Ýeri, geçen ýyllarda bar bolan maglumatlaryň hemmesi…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – II

Siz pikir hem edýän dälsiňiz, siz kompýuteriňizi elektrik toguna ýagny elektrik çeşmesine ötüreniňizde we soň ony işe goýbereniňizde bir kiçijik mikroshema öz işine…  dowamy>>

KOMPÝUTER
Komp­ýu­te­re gö­zü­ňiz bi­len buý­ruk be­riň

Mart aýy­nyň 1-5-i ara­syn­da Ger­ma­ni­ýa­da ge­çir­len “CeBIT 2011” teh­no­lo­gi­ýa ser­gi­sin­de ün­si çe­ken tä­ze­lik­le­riň bi­ri hem “To­bii” şe­re­ke­ti­niň göz ar­ka­ly komp­ýu­te­re buý­ruk ber­mek teh­no­lo­gi­ýa­sy…  dowamy>>

HARDWARE
Iň gymmat we iň güýçli kompuýuter

Iň gymmat we iň güýçli kompuýuteri saýlaň, bu  kompuýuter EBM ýaly,  ýagny doly  internetden  tapyp ony satyn alyp bolýar. Iň güýçli seriniý kompuýuter…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – 1

BIOS ady “Basic Input / Output System” ( Ýönekeý Giriş / Çykyş Sistemasy) sözleriniň baş harplaryndan emele gelen. BIOS, kompýuteriň işlemesi üçin gerekli…  dowamy>>

AWTOULAG
Kompýuter enjamlary ulagheläkçiligi getirýär

Awtoulaglarda enjamlaşdyrylan düwmesiz ekranlar, çylşyrymly dolandyryş ulgamy we ş.m zatlar sürüjileriň durmuşlaryny ýeňilleşdirenok. Köplenç bu enjamalar tersine täsir edýär :  awtoulag näçe köp…  dowamy>>