HARDWARE
Dünýädäki maglumatlar nirede saklanýar?!

Kompýuter enjamynyň ulanylmagynyň ýaýbaňlanmagy bilen birlikde adamlar islän maglumatlaryny örän çalt we aňsatlyk bilen tapyp bilyärler. Ýeri, geçen ýyllarda bar bolan maglumatlaryň hemmesi…  dowamy>>

E-SAPAK
Informasiýa

Informatika we informasiýa tehnologiýalary dersi informasiýalar, olaryň ýygnalyşy, ýatda saklanylyşy, işlenip taýýarlanylyşy hem-de kompýuter tehnikalarynyň kömegi bilen aňlatmak baradaky ylymdyr. Informatika kompýuterler hem-de…  dowamy>>