E-SAPAK
Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi.

Wiruslar, Troýanlar, Gurçuklar, Içaly we Malware-leriň deňeşdirmesi. 1.Malware näme? Malware iňlisçe (malicious software) ýagny “erbet niýetli programma” gysgaça aýdylyşy. Bu bolsa aslynda kompýuterimize…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – II

Siz pikir hem edýän dälsiňiz, siz kompýuteriňizi elektrik toguna ýagny elektrik çeşmesine ötüreniňizde we soň ony işe goýbereniňizde bir kiçijik mikroshema öz işine…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – 1

BIOS ady “Basic Input / Output System” ( Ýönekeý Giriş / Çykyş Sistemasy) sözleriniň baş harplaryndan emele gelen. BIOS, kompýuteriň işlemesi üçin gerekli…  dowamy>>