PC KOMPÝUTER
Kompýuter programmalaryndan in gowularyndan saýlama

Islendik kompýuter ulanyjysyň gyzyklanýan we ilseýän zady programmalaryň (software) iň gowusynda işlemekdir. Geliň men size şolardan iň 5 gowusy (top 10) barada gysgaja maglumatlar bereýin.

1. Antivirus: 2011 ýylyň saýlawlaryna we barlaglaryna göra iň güýçli, in köp virus görnüşlerine garşy goranyşy bolan antiwus programmasy, BitDefender Antivirus Pro 2011. Bu programma esasan täsinligi kompýuteriňizde ähli ýerde öz barlag kömegini ýerine ýetirýär. Programma öz görnüşinde örän sada ulanyşa berilipdir, hiç hili agyr programmalaşdyrma bilmeklik zerur däl. Özüňize almak isleseňiz TRIAL görnüşi bar we doly görnüşi 39$ dan bahasy başlaýar.