AWTOULAG
Awtoulagyň ­ser­gin­le­di­ji­si­ni­ ulan­mak

“Bosch­Car­Service”­ şe­re­ke­ti­niň­ Tür­ki­ýe­dä­ki­ şaham­ça­sy­nyň­ baş­ly­gy­ Ha­kan­ Genç­ “Za­man”­ gaze­ti­ne­ be­ren­ be­ýa­na­tyn­da­ aw­tou­lag­da­ky­ ser­gin­le­di­ji­ni­ dog­ry­ ulan­mak­ ba­ra­da­ kä­bir­ mas­la­hat­lar­ ber­di: 1)He­re­ket­len­di­ri­ji gy­zyp­ ýe­tiş­mäň­kä­ ser­gin­ledi­ji­…  dowamy>>