DÜRLI ULGAMLAR
In­ter­net ha­kyn­da nä­me­le­ri bil­ýä­ris?…

Me­ge­rem, hä­zir­ki wagt­da In­ter­net ha­kyn­da bil­me­ýän ýok­dur. Dün­ýä­de mil­li­on­lar­ça ada­myň In­ter­ne­ti te­le­wi­zor­dan has köp ulan­ýan­dy­gy hiç ki­mi ge­ňir­gen­dir­me­se ge­rek. In­ter­ne­tiň ýola goýulmagy bi­len…  dowamy>>

E-SAPAK
Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

BILIM
Dünýäniň iň gowy 15 kitaphanasy

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we…  dowamy>>

Azat Rahmanow
Tehnologiýa barada iň köp ulanýan gysgaltma sözlerimiz

Tehologiýa hakynda birzatlar okanymyzda ýada eşidenimizde birnäçe adalgalar ýada gysgaltma sözlere gabat gelýäris. Bulardan has köp ulanylýan birnäçesini bu ýerde hormatly okyjylarymyzyň dykgatyna…  dowamy>>

TELEFON
Mo­bil te­le­fo­ny­ kim oý­lap tap­dy?

In­di 40 ýyl ýyl bä­ri her bir adam ýa­nyn­da mo­bil te­le­fo­ny gö­te­r­ýär. Onuň il­kin­jisi hä­zir­ki ki­çi we amat­ly te­le­fon­lar­dan di­ňe bir özü­niň 40…  dowamy>>

NANOTEHNOLOGIÝA
Na­no­teh­no­lo­gi­ýa na­me?

Soň­ky dö­wür­de biz bu sö­zi ha­bar beriş se­riş­de­le­rin­de ýy­gy-ýy­gy­dan oka­ýa­rys we eşid­ýä­ris. Şeý­le hem “na­no” go­şul­ma­ly nä­me­dir bir zat sa­tyn al­ma­gy tek­lip ed­ýän…  dowamy>>

E-SAPAK
Informasiýa

Informatika we informasiýa tehnologiýalary dersi informasiýalar, olaryň ýygnalyşy, ýatda saklanylyşy, işlenip taýýarlanylyşy hem-de kompýuter tehnikalarynyň kömegi bilen aňlatmak baradaky ylymdyr. Informatika kompýuterler hem-de…  dowamy>>

TELEFON
ABŞ-da “4G” “HTC”

ABŞ-nyň jü­bi te­le­fo­ny ope­ra­to­ry “Sprin­tiň” saý­tyn­da ber­len ha­bar­da aý­dy­ly­şy­na gö­rä, 4-nji iýun­da sa­ty­lyp baş­la­nan “HTC EVO 4G” jü­bi te­le­fo­ny eý­ýäm 7-nji iýun­da gu­tar­dy….  dowamy>>