E-SAPAK
Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

BILIM
Dünýäniň iň gowy 15 kitaphanasy

Hä­zir­ki wagt­da ki­tap­ha­na­lar ha­ky­ky mu­zeý­ler ýa­ly­dyr. Ýag­ny di­ňe ki­tap­la­ryň sak­la­nyl­ýan ýe­ri däl-de, eý­sem, gö­züň bi­len gö­rüp bol­ýan täsin su­rat­la­ryň ser­gi­si­niň, ar­hi­tek­tor­la­ryň eser­le­ri­niň we…  dowamy>>

Azat Rahmanow
Tehnologiýa barada iň köp ulanýan gysgaltma sözlerimiz

Tehologiýa hakynda birzatlar okanymyzda ýada eşidenimizde birnäçe adalgalar ýada gysgaltma sözlere gabat gelýäris. Bulardan has köp ulanylýan birnäçesini bu ýerde hormatly okyjylarymyzyň dykgatyna…  dowamy>>

TELEFON
Mo­bil te­le­fo­ny­ kim oý­lap tap­dy?

In­di 40 ýyl ýyl bä­ri her bir adam ýa­nyn­da mo­bil te­le­fo­ny gö­te­r­ýär. Onuň il­kin­jisi hä­zir­ki ki­çi we amat­ly te­le­fon­lar­dan di­ňe bir özü­niň 40…  dowamy>>